Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BULQAN NEKROPOLU


  БУЛГАН НЕКРОПОЛУ – Азярб. Респ. Бабяк р-нунун (Нах. МР) Йухары Булган к. йахынлыьында археоложи абидя. Бурада сяндугя типли бир нечя гябирцстц абидяйя тясадцф едилмишдир. Гябирлярин яксяриййяти батмыш, йериндя дюрдкцнъ чалалар сахланмышдыр, чохунун башдашылары дцшмцшдцр. Бязиляринин йухарысы таьвары формада олмушдур. Тапынтылар 12–19 ясрляря аид едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BULQAN NEKROPOLU


  БУЛГАН НЕКРОПОЛУ – Азярб. Респ. Бабяк р-нунун (Нах. МР) Йухары Булган к. йахынлыьында археоложи абидя. Бурада сяндугя типли бир нечя гябирцстц абидяйя тясадцф едилмишдир. Гябирлярин яксяриййяти батмыш, йериндя дюрдкцнъ чалалар сахланмышдыр, чохунун башдашылары дцшмцшдцр. Бязиляринин йухарысы таьвары формада олмушдур. Тапынтылар 12–19 ясрляря аид едилир.

  BULQAN NEKROPOLU


  БУЛГАН НЕКРОПОЛУ – Азярб. Респ. Бабяк р-нунун (Нах. МР) Йухары Булган к. йахынлыьында археоложи абидя. Бурада сяндугя типли бир нечя гябирцстц абидяйя тясадцф едилмишдир. Гябирлярин яксяриййяти батмыш, йериндя дюрдкцнъ чалалар сахланмышдыр, чохунун башдашылары дцшмцшдцр. Бязиляринин йухарысы таьвары формада олмушдур. Тапынтылар 12–19 ясрляря аид едилир.