Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULLAH MİRVARİD 

  АБДУЛЛÁЩ МИРВАРИД ( ) Шящабяддин иbн Хоъа Шямсяддин (? – 1516) – Иран тарихчиси. “Шяряфнамя” ясяриндя Теймуриляр, Аьгойунлулар, Ширваншащлар вя Сяфявиляр щаггында мялумат вермишдир. А.М.-ин “Тарихи-шащ”  салнамяси Шащ Ы Исмайыла щяср олунмушдур. Шащ Исмайыл щаггында шеирля дя ясяр йаздыьы мялумдур. А.М. щямчинин “Достларын севимлиси”, “Хосров вя Ширин” ясярляринин мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULLAH MİRVARİD 

  АБДУЛЛÁЩ МИРВАРИД ( ) Шящабяддин иbн Хоъа Шямсяддин (? – 1516) – Иран тарихчиси. “Шяряфнамя” ясяриндя Теймуриляр, Аьгойунлулар, Ширваншащлар вя Сяфявиляр щаггында мялумат вермишдир. А.М.-ин “Тарихи-шащ”  салнамяси Шащ Ы Исмайыла щяср олунмушдур. Шащ Исмайыл щаггында шеирля дя ясяр йаздыьы мялумдур. А.М. щямчинин “Достларын севимлиси”, “Хосров вя Ширин” ясярляринин мцяллифидир.

  ABDULLAH MİRVARİD 

  АБДУЛЛÁЩ МИРВАРИД ( ) Шящабяддин иbн Хоъа Шямсяддин (? – 1516) – Иран тарихчиси. “Шяряфнамя” ясяриндя Теймуриляр, Аьгойунлулар, Ширваншащлар вя Сяфявиляр щаггында мялумат вермишдир. А.М.-ин “Тарихи-шащ”  салнамяси Шащ Ы Исмайыла щяср олунмушдур. Шащ Исмайыл щаггында шеирля дя ясяр йаздыьы мялумдур. А.М. щямчинин “Достларын севимлиси”, “Хосров вя Ширин” ясярляринин мцяллифидир.