Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BULMASTİF

  БУЛМАСТИФ – хидмят-гаровул итляри ъинси. Б. Британийада 19 ясрин сону – 20 ясрин яввялляриндя мастифлярин булдогларла чарпазлашдырылмасындан алынмышдыр. Илк рясми стандарты 1925 илдя гябул едилмишдир. Бядяни мющкям сцмцклц, эцълц, язяляляри айдын эюрцнян, дюш гяфяси эениш, башы чох иридир. Ъидов щцнд. 61–68,5 см, кцтляси 45–59 кг-дыр. Рянэи кцрян, пялянэхаллы, йахуд ачыг-сары, цзцндя мцтляг гара “маска” олур. Б. мастифин гаровулчякмя, булдогун ися ъялдлик, чевиклик вя ъясарятлилик кейфиййятлярини юзцндя бирляшдирир. Эцълц вя чох анлаглыдыр.


  Булмастиф.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BULMASTİF

  БУЛМАСТИФ – хидмят-гаровул итляри ъинси. Б. Британийада 19 ясрин сону – 20 ясрин яввялляриндя мастифлярин булдогларла чарпазлашдырылмасындан алынмышдыр. Илк рясми стандарты 1925 илдя гябул едилмишдир. Бядяни мющкям сцмцклц, эцълц, язяляляри айдын эюрцнян, дюш гяфяси эениш, башы чох иридир. Ъидов щцнд. 61–68,5 см, кцтляси 45–59 кг-дыр. Рянэи кцрян, пялянэхаллы, йахуд ачыг-сары, цзцндя мцтляг гара “маска” олур. Б. мастифин гаровулчякмя, булдогун ися ъялдлик, чевиклик вя ъясарятлилик кейфиййятлярини юзцндя бирляшдирир. Эцълц вя чох анлаглыдыр.


  Булмастиф.

  BULMASTİF

  БУЛМАСТИФ – хидмят-гаровул итляри ъинси. Б. Британийада 19 ясрин сону – 20 ясрин яввялляриндя мастифлярин булдогларла чарпазлашдырылмасындан алынмышдыр. Илк рясми стандарты 1925 илдя гябул едилмишдир. Бядяни мющкям сцмцклц, эцълц, язяляляри айдын эюрцнян, дюш гяфяси эениш, башы чох иридир. Ъидов щцнд. 61–68,5 см, кцтляси 45–59 кг-дыр. Рянэи кцрян, пялянэхаллы, йахуд ачыг-сары, цзцндя мцтляг гара “маска” олур. Б. мастифин гаровулчякмя, булдогун ися ъялдлик, чевиклик вя ъясарятлилик кейфиййятлярини юзцндя бирляшдирир. Эцълц вя чох анлаглыдыр.


  Булмастиф.