Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BULON-BİYANKUR


  BULÓN-BИYANKÚR (Boulogne-Billan-court) – Fransada шяhяr. Parisin c.-q. sяnaye peyki. Яh. 116,2 min (2011). Sena чayыnыn dюngяsindя, Bulon meшяsinin kяnarыndadыr. 1924 иля гядяр Булон-сцр-Сен адланырды. Шящярдя 1920–30-ъу иллярин тикилиляри (мемарлар Ле Корбцзйе, Ж. Фидлер, Ж. Пингуссон вя б.)
  сахланылмышдыр. 30-ъу илляр музейи (1998 илдя йарадылмышдыр; 1920– 30-ъу иллярин бойакарлыг, щейкялтярашлыг, декоратив-тятбиги сянят коллексийасы) фяалиййят эюстярир. Автомобил (о ъцмлядян “Рено” з-длары) вя авиасийа сянайеси; дязэащ вя алятляр, електротехника вя електрон мящсуллары, кимйяви препаратлар, телефон
  апаратлары; ятриййат истещсалы инкишаф етмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BULON-BİYANKUR


  BULÓN-BИYANKÚR (Boulogne-Billan-court) – Fransada шяhяr. Parisin c.-q. sяnaye peyki. Яh. 116,2 min (2011). Sena чayыnыn dюngяsindя, Bulon meшяsinin kяnarыndadыr. 1924 иля гядяр Булон-сцр-Сен адланырды. Шящярдя 1920–30-ъу иллярин тикилиляри (мемарлар Ле Корбцзйе, Ж. Фидлер, Ж. Пингуссон вя б.)
  сахланылмышдыр. 30-ъу илляр музейи (1998 илдя йарадылмышдыр; 1920– 30-ъу иллярин бойакарлыг, щейкялтярашлыг, декоратив-тятбиги сянят коллексийасы) фяалиййят эюстярир. Автомобил (о ъцмлядян “Рено” з-длары) вя авиасийа сянайеси; дязэащ вя алятляр, електротехника вя електрон мящсуллары, кимйяви препаратлар, телефон
  апаратлары; ятриййат истещсалы инкишаф етмишдир.

  BULON-BİYANKUR


  BULÓN-BИYANKÚR (Boulogne-Billan-court) – Fransada шяhяr. Parisin c.-q. sяnaye peyki. Яh. 116,2 min (2011). Sena чayыnыn dюngяsindя, Bulon meшяsinin kяnarыndadыr. 1924 иля гядяр Булон-сцр-Сен адланырды. Шящярдя 1920–30-ъу иллярин тикилиляри (мемарлар Ле Корбцзйе, Ж. Фидлер, Ж. Пингуссон вя б.)
  сахланылмышдыр. 30-ъу илляр музейи (1998 илдя йарадылмышдыр; 1920– 30-ъу иллярин бойакарлыг, щейкялтярашлыг, декоратив-тятбиги сянят коллексийасы) фяалиййят эюстярир. Автомобил (о ъцмлядян “Рено” з-длары) вя авиасийа сянайеси; дязэащ вя алятляр, електротехника вя електрон мящсуллары, кимйяви препаратлар, телефон
  апаратлары; ятриййат истещсалы инкишаф етмишдир.