Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BREYDVUD Robert

  БРÉЙДВУД (Браидwоод) Роберт (29.7.1907, Детройт – 15.1.2003, Чикаго) – Америка археологу. Мичиган Ун-тини битирмишдир (1933). Щямин илдян Чикаго Ун-тиндя ишлямишдир (1954 илдян проф.). Фялсяфя докторудур (1942). Тягдигатлары Юн Асийанын ибтидаи вя гядим тарихиня щяср олунмушдур. Ирагда (о ъцмлядян Ъармода), Сурийада (Амукда), Иранда вя диэяр яразилярдя Мезолит, Неолит вя Тунъ дюврляриня аид мяскянлярин газынтыларында иштирак етмишдир. Юн Асийада Неолит–Тунъ дюврляри мядяниййятляринин вя гядим истещсал тясяррцфатынын дюврляшмясини ишляйиб щазырламышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BREYDVUD Robert

  БРÉЙДВУД (Браидwоод) Роберт (29.7.1907, Детройт – 15.1.2003, Чикаго) – Америка археологу. Мичиган Ун-тини битирмишдир (1933). Щямин илдян Чикаго Ун-тиндя ишлямишдир (1954 илдян проф.). Фялсяфя докторудур (1942). Тягдигатлары Юн Асийанын ибтидаи вя гядим тарихиня щяср олунмушдур. Ирагда (о ъцмлядян Ъармода), Сурийада (Амукда), Иранда вя диэяр яразилярдя Мезолит, Неолит вя Тунъ дюврляриня аид мяскянлярин газынтыларында иштирак етмишдир. Юн Асийада Неолит–Тунъ дюврляри мядяниййятляринин вя гядим истещсал тясяррцфатынын дюврляшмясини ишляйиб щазырламышдыр.

  BREYDVUD Robert

  БРÉЙДВУД (Браидwоод) Роберт (29.7.1907, Детройт – 15.1.2003, Чикаго) – Америка археологу. Мичиган Ун-тини битирмишдир (1933). Щямин илдян Чикаго Ун-тиндя ишлямишдир (1954 илдян проф.). Фялсяфя докторудур (1942). Тягдигатлары Юн Асийанын ибтидаи вя гядим тарихиня щяср олунмушдур. Ирагда (о ъцмлядян Ъармода), Сурийада (Амукда), Иранда вя диэяр яразилярдя Мезолит, Неолит вя Тунъ дюврляриня аид мяскянлярин газынтыларында иштирак етмишдир. Юн Асийада Неолит–Тунъ дюврляри мядяниййятляринин вя гядим истещсал тясяррцфатынын дюврляшмясини ишляйиб щазырламышдыр.