Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BULUDLULUQ

  БУЛУДЛУЛУГ – Йер гцббясинин булудларла юртцлмя дяряъяси. Б. эюзяйары мцяййян едилир: булудларын мигдары 10 баллыг шкала цзря, онларын формасы ися булудларын бейнялхалг тяснифатына ясасян. Сыфыр бал булудсуз эюйц, 10 бал ися там булудлу эюйц сяъиййяляндирир. Б. щава вя иглими характеризя едян мцщцм амиллярдян биридир. Гышда вя эеъяляр Б. Йер сятщиндя темп-рун дцшмясиня, йайда вя эцндцзляр ися темп-рун галхмасына мане олур. Релйеф шяраитиндян асылы олараг Азярб. Респ.-нын йцксякдаьлыг (дяниз сявиййясиндян 2000 м-дян йухарыда), ортадаьлыг (тягр. 500–2000 м щцнд.-дя) вя дцзянлик яразиляриндя Б. дяряъяси кяскин фярглянир. Респ. яразисиндя Б.-ун ян йцксяк дяряъяси (8–10 бал) Кцр-Араз овалыьында февралда мцшащидя едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BULUDLULUQ

  БУЛУДЛУЛУГ – Йер гцббясинин булудларла юртцлмя дяряъяси. Б. эюзяйары мцяййян едилир: булудларын мигдары 10 баллыг шкала цзря, онларын формасы ися булудларын бейнялхалг тяснифатына ясасян. Сыфыр бал булудсуз эюйц, 10 бал ися там булудлу эюйц сяъиййяляндирир. Б. щава вя иглими характеризя едян мцщцм амиллярдян биридир. Гышда вя эеъяляр Б. Йер сятщиндя темп-рун дцшмясиня, йайда вя эцндцзляр ися темп-рун галхмасына мане олур. Релйеф шяраитиндян асылы олараг Азярб. Респ.-нын йцксякдаьлыг (дяниз сявиййясиндян 2000 м-дян йухарыда), ортадаьлыг (тягр. 500–2000 м щцнд.-дя) вя дцзянлик яразиляриндя Б. дяряъяси кяскин фярглянир. Респ. яразисиндя Б.-ун ян йцксяк дяряъяси (8–10 бал) Кцр-Араз овалыьында февралда мцшащидя едилир.

  BULUDLULUQ

  БУЛУДЛУЛУГ – Йер гцббясинин булудларла юртцлмя дяряъяси. Б. эюзяйары мцяййян едилир: булудларын мигдары 10 баллыг шкала цзря, онларын формасы ися булудларын бейнялхалг тяснифатына ясасян. Сыфыр бал булудсуз эюйц, 10 бал ися там булудлу эюйц сяъиййяляндирир. Б. щава вя иглими характеризя едян мцщцм амиллярдян биридир. Гышда вя эеъяляр Б. Йер сятщиндя темп-рун дцшмясиня, йайда вя эцндцзляр ися темп-рун галхмасына мане олур. Релйеф шяраитиндян асылы олараг Азярб. Респ.-нын йцксякдаьлыг (дяниз сявиййясиндян 2000 м-дян йухарыда), ортадаьлыг (тягр. 500–2000 м щцнд.-дя) вя дцзянлик яразиляриндя Б. дяряъяси кяскин фярглянир. Респ. яразисиндя Б.-ун ян йцксяк дяряъяси (8–10 бал) Кцр-Араз овалыьында февралда мцшащидя едилир.