Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUMSLANQ


  БУМСЛÁНГ (Диспщолис тйпус) – суиланыкимиляр фясилясиндян сцрцнян щейван. Бядяни узун (2 м-ядяк), башы эюдякдир. Йеткин фярдляр мцхтялиф рянэдя – йашыл, гящвяйи, гарайачалан, контраст лякяли вя йа лякясиз олур; гарны сарымтыл-йашылдыр. Еркякляри, адятян, дишилярдян даща парлаг олур. Б. Ъянуби вя Ъянуб-Гярби Африкада йайылмышдыр; бязи йерлярдя олдугъа чохдур. Ясасян, аьаъда, хцсусиля кцсдцм вя акасийа аьаълары олан кол ъянэялликляриндя йашайыр. Асанлыгла аьаъа дырманыр, юз бядянини будаглара охшада билир, йердя ъялд вя сцрятлидир. Ясасян, гушларла вя аьаъ кяртянкяляри иля гидаланыр. Овуна пус- гудан щцъум едяряк ону зящяри иля ифлиъ вязиййятиня салыр. Наращат олдугда бядянинин юн щиссясини йухарыйа галдырыр, бойнуну чох шиширдир. Диши фярд торпаьа, аьаъларын ойуг вя чятириня, гуш йуваларына 12–23 йумурта гойур. Б.-ын санъмасы инсан цчцн юлдцрцъц ола биляр.


  Африка бумслангы (Диспщолидус тйпус).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUMSLANQ


  БУМСЛÁНГ (Диспщолис тйпус) – суиланыкимиляр фясилясиндян сцрцнян щейван. Бядяни узун (2 м-ядяк), башы эюдякдир. Йеткин фярдляр мцхтялиф рянэдя – йашыл, гящвяйи, гарайачалан, контраст лякяли вя йа лякясиз олур; гарны сарымтыл-йашылдыр. Еркякляри, адятян, дишилярдян даща парлаг олур. Б. Ъянуби вя Ъянуб-Гярби Африкада йайылмышдыр; бязи йерлярдя олдугъа чохдур. Ясасян, аьаъда, хцсусиля кцсдцм вя акасийа аьаълары олан кол ъянэялликляриндя йашайыр. Асанлыгла аьаъа дырманыр, юз бядянини будаглара охшада билир, йердя ъялд вя сцрятлидир. Ясасян, гушларла вя аьаъ кяртянкяляри иля гидаланыр. Овуна пус- гудан щцъум едяряк ону зящяри иля ифлиъ вязиййятиня салыр. Наращат олдугда бядянинин юн щиссясини йухарыйа галдырыр, бойнуну чох шиширдир. Диши фярд торпаьа, аьаъларын ойуг вя чятириня, гуш йуваларына 12–23 йумурта гойур. Б.-ын санъмасы инсан цчцн юлдцрцъц ола биляр.


  Африка бумслангы (Диспщолидус тйпус).

  BUMSLANQ


  БУМСЛÁНГ (Диспщолис тйпус) – суиланыкимиляр фясилясиндян сцрцнян щейван. Бядяни узун (2 м-ядяк), башы эюдякдир. Йеткин фярдляр мцхтялиф рянэдя – йашыл, гящвяйи, гарайачалан, контраст лякяли вя йа лякясиз олур; гарны сарымтыл-йашылдыр. Еркякляри, адятян, дишилярдян даща парлаг олур. Б. Ъянуби вя Ъянуб-Гярби Африкада йайылмышдыр; бязи йерлярдя олдугъа чохдур. Ясасян, аьаъда, хцсусиля кцсдцм вя акасийа аьаълары олан кол ъянэялликляриндя йашайыр. Асанлыгла аьаъа дырманыр, юз бядянини будаглара охшада билир, йердя ъялд вя сцрятлидир. Ясасян, гушларла вя аьаъ кяртянкяляри иля гидаланыр. Овуна пус- гудан щцъум едяряк ону зящяри иля ифлиъ вязиййятиня салыр. Наращат олдугда бядянинин юн щиссясини йухарыйа галдырыр, бойнуну чох шиширдир. Диши фярд торпаьа, аьаъларын ойуг вя чятириня, гуш йуваларына 12–23 йумурта гойур. Б.-ын санъмасы инсан цчцн юлдцрцъц ола биляр.


  Африка бумслангы (Диспщолидус тйпус).