Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BRİANŞON TEOREMİ 

  БРИАНШÓН TEOREMИ – proyektiv hяndяsя teoremi; ellipsin (xцsusi halda, чevrяnin), hiperbolanыn, parabolanыn konik kяsiyinin xaricinя чяkilmiш hяr bir altыbucaqlыda qarшы-qarшыya olan tяpяlяri birlяшdirяn dцz xяtlяrин bir nюqtяdяn keчдийини тясбиt edir. Teoremi 1806 ildя fransыz riyaziyyatчыsы Ш. Briаnшon isbat etmiшdir. B.т. Paskal teoremi ilя sыx яlaqяdаrdыr. Bu iki teorem ikinci tяrtib xяtlяrinин яsas proyektiv xassяlяrini mцяyyяn edir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BRİANŞON TEOREMİ 

  БРИАНШÓН TEOREMИ – proyektiv hяndяsя teoremi; ellipsin (xцsusi halda, чevrяnin), hiperbolanыn, parabolanыn konik kяsiyinin xaricinя чяkilmiш hяr bir altыbucaqlыda qarшы-qarшыya olan tяpяlяri birlяшdirяn dцz xяtlяrин bir nюqtяdяn keчдийини тясбиt edir. Teoremi 1806 ildя fransыz riyaziyyatчыsы Ш. Briаnшon isbat etmiшdir. B.т. Paskal teoremi ilя sыx яlaqяdаrdыr. Bu iki teorem ikinci tяrtib xяtlяrinин яsas proyektiv xassяlяrini mцяyyяn edir.

  BRİANŞON TEOREMİ 

  БРИАНШÓН TEOREMИ – proyektiv hяndяsя teoremi; ellipsin (xцsusi halda, чevrяnin), hiperbolanыn, parabolanыn konik kяsiyinin xaricinя чяkilmiш hяr bir altыbucaqlыda qarшы-qarшыya olan tяpяlяri birlяшdirяn dцz xяtlяrин bir nюqtяdяn keчдийини тясбиt edir. Teoremi 1806 ildя fransыz riyaziyyatчыsы Ш. Briаnшon isbat etmiшdir. B.т. Paskal teoremi ilя sыx яlaqяdаrdыr. Bu iki teorem ikinci tяrtib xяtlяrinин яsas proyektiv xassяlяrini mцяyyяn edir.