Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BRİAR

  БРИÁР – Франсанын Бри вил.-ндя йетишдирилмиш хидмяти ит ъинси. 12 ясрдян мялумдур, сцрцлярин мцщафизяси цчцн истифадя олунур. Илк стандарты 1897 илдя гябул едилмишдир. Мцтянасиб бичимли, язяляли, чевикдир. Ъидов щцнд. 56–68 см, кцтляси 30– 39 кг-дыр. Башы бюйцкдцр, дик гулаглары тяпя нащийясиндя йерляшир. Гуйруьу саллагдыр. Тцкц узун, пыртлашыгдыр. Башындакы тцкляр саггал, гаш вя быь ямяля эятирир. Биррянэлидир. Анаданэялмя горуйуъу инстинктиня маликдир. Франса вя АБШ-да чобанити кими истифадя едилир. (Бах Чобан итляри).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BRİAR

  БРИÁР – Франсанын Бри вил.-ндя йетишдирилмиш хидмяти ит ъинси. 12 ясрдян мялумдур, сцрцлярин мцщафизяси цчцн истифадя олунур. Илк стандарты 1897 илдя гябул едилмишдир. Мцтянасиб бичимли, язяляли, чевикдир. Ъидов щцнд. 56–68 см, кцтляси 30– 39 кг-дыр. Башы бюйцкдцр, дик гулаглары тяпя нащийясиндя йерляшир. Гуйруьу саллагдыр. Тцкц узун, пыртлашыгдыр. Башындакы тцкляр саггал, гаш вя быь ямяля эятирир. Биррянэлидир. Анаданэялмя горуйуъу инстинктиня маликдир. Франса вя АБШ-да чобанити кими истифадя едилир. (Бах Чобан итляри).

  BRİAR

  БРИÁР – Франсанын Бри вил.-ндя йетишдирилмиш хидмяти ит ъинси. 12 ясрдян мялумдур, сцрцлярин мцщафизяси цчцн истифадя олунур. Илк стандарты 1897 илдя гябул едилмишдир. Мцтянасиб бичимли, язяляли, чевикдир. Ъидов щцнд. 56–68 см, кцтляси 30– 39 кг-дыр. Башы бюйцкдцр, дик гулаглары тяпя нащийясиндя йерляшир. Гуйруьу саллагдыр. Тцкц узун, пыртлашыгдыр. Башындакы тцкляр саггал, гаш вя быь ямяля эятирир. Биррянэлидир. Анаданэялмя горуйуъу инстинктиня маликдир. Франса вя АБШ-да чобанити кими истифадя едилир. (Бах Чобан итляри).