Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BRİKET PRESLƏMƏ

  BRИKÉT PRESИ – хырдадяняли материаллары брикет шяклиня салан машын (бах Брикетлямя). Преслямя тязйигиня эюря кичик вя орта (20–100 МПа), йцксяк (100–150 МПа) вя чох йцксяк (200–500 МПа) тязйигли олур. Биринъи група вярдяняли, мизли вя ротасийа пресляри, икинъи група штемпелли, цчцнъц група ися щалгалы пресляр аиддир. Сянайедя, ясасян, вярдяняли, мизли вя штемпелли Б.п.-ляри тятбиг едилир. Б.п. даш кюмцр, филиз вя филиз консентратлары, гонур кюмцр, торф, истещсалат туллантылары вя с.-нин брикетлянмяси цчцн истифадя едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BRİKET PRESLƏMƏ

  BRИKÉT PRESИ – хырдадяняли материаллары брикет шяклиня салан машын (бах Брикетлямя). Преслямя тязйигиня эюря кичик вя орта (20–100 МПа), йцксяк (100–150 МПа) вя чох йцксяк (200–500 МПа) тязйигли олур. Биринъи група вярдяняли, мизли вя ротасийа пресляри, икинъи група штемпелли, цчцнъц група ися щалгалы пресляр аиддир. Сянайедя, ясасян, вярдяняли, мизли вя штемпелли Б.п.-ляри тятбиг едилир. Б.п. даш кюмцр, филиз вя филиз консентратлары, гонур кюмцр, торф, истещсалат туллантылары вя с.-нин брикетлянмяси цчцн истифадя едилир.

  BRİKET PRESLƏMƏ

  BRИKÉT PRESИ – хырдадяняли материаллары брикет шяклиня салан машын (бах Брикетлямя). Преслямя тязйигиня эюря кичик вя орта (20–100 МПа), йцксяк (100–150 МПа) вя чох йцксяк (200–500 МПа) тязйигли олур. Биринъи група вярдяняли, мизли вя ротасийа пресляри, икинъи група штемпелли, цчцнъц група ися щалгалы пресляр аиддир. Сянайедя, ясасян, вярдяняли, мизли вя штемпелли Б.п.-ляри тятбиг едилир. Б.п. даш кюмцр, филиз вя филиз консентратлары, гонур кюмцр, торф, истещсалат туллантылары вя с.-нин брикетлянмяси цчцн истифадя едилир.