Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BRİKETLƏMƏ

  BRИKETLЯMЯ (фр. бригуетте – кичик кярпиъ, брикет) – материалын тяляб олунан хассяляря малик, дцзэцн щяндяси формалы (кярпиъ, тава вя с. шяклиндя) вя ейникцтляли парчалар – брикетляр шяклиня салынмасы просеси. Бярк йанаъаг (кокс, торф, даш кюмцр, боз кюмцр вя с.), филиз, гара вя ялван металларын консентратлары, йейинти мящсуллары, дярман биткиляри, сянайе вя мяишят туллантылары, к.т. йемляри вя с. брикетлянир. 1841 илдя рус ихтирачысы А.П. Вешнйаков аьаъ кюмцрц вя даш кюмцр туллантыларындан мющкям брикетляр (“карболеин”) алынмасыны тяклиф етдикдян сонра Б.-нин сянайе цсуллары йаранды. 1858 илдя Алманийада илк боз кюмцр брикет ф-ки ишя салынды. Илк филиз брикетляри 1880-ъи иллярдя Исвечдя алынмышдыр. Бярк йанаъаг, металлурэийа хаммалы вя сянайе туллантыларынын брикетлянмяси йцксяк тязйиглярдя (100– 250 МПа) битишдириъи ялавялярсиз, ашаьы тязйиглярдя (10–30 МПа) ися битишдириъилярля апарылыр. Нефт битумлары, лингосулфонатлар, майе шцшя, семент, пек вя с.-дян битишдириъи ялавяляр кими истифадя едилир. Битиш-дириъисиз Б.-дя материалын щиссяъикляри сыхлашыр, деформасийа олунур, щиссяъикляр арасында молекулйар илишмя йараныр. Преслямянин сонунда йцксяк тязйиг щиссяъиклярин еластик деформасийасыны пластик деформасийайа чевирир, нятиъядя брикетин структуру мющкямлянир вя верилмиш форманы сахлайыр. Б. сайясиндя, истифадяси азеффектли вя йа чятин олан хырда материаллардан (ясасян, минерал йанаъаг вя филиздян), щямчинин туллантылардан (тоз, поса, метал йонгары вя с.) хаммал ещтийаты йараныр. Брикетлянян материал тяркибиня, юлчцсцня, нямлийиня вя с. эюря мцяййян тялябляря ъаваб вермялидир. Б. просеси штемпелли, щалгалы, вярдяняли вя с. преслярдя апарылыр. Гызмар Б. цсулу (хаммал яввялъядян гыздырылараг пластик вязиййятя эятирилир) эениш йайылмышдыр. Б. йейинти сянайесиндя (мяс., йейинти консентратларынын щазырланмасында), к.т.-нда (мяс., гцввятли йем брикетляринин щазырланмасында) вя с.-дя тятбиг едилир. Саман, йахуд кцляшдян йем брикетляри щазырламаг мягсядиля хцсуси стасионар вя сяййар (пресс-топлайыъы) брикетляйиъилярдян истифадя олунур.
  Яд.: Равич Б.М. Брикетирование руд. М., 1982.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BRİKETLƏMƏ

  BRИKETLЯMЯ (фр. бригуетте – кичик кярпиъ, брикет) – материалын тяляб олунан хассяляря малик, дцзэцн щяндяси формалы (кярпиъ, тава вя с. шяклиндя) вя ейникцтляли парчалар – брикетляр шяклиня салынмасы просеси. Бярк йанаъаг (кокс, торф, даш кюмцр, боз кюмцр вя с.), филиз, гара вя ялван металларын консентратлары, йейинти мящсуллары, дярман биткиляри, сянайе вя мяишят туллантылары, к.т. йемляри вя с. брикетлянир. 1841 илдя рус ихтирачысы А.П. Вешнйаков аьаъ кюмцрц вя даш кюмцр туллантыларындан мющкям брикетляр (“карболеин”) алынмасыны тяклиф етдикдян сонра Б.-нин сянайе цсуллары йаранды. 1858 илдя Алманийада илк боз кюмцр брикет ф-ки ишя салынды. Илк филиз брикетляри 1880-ъи иллярдя Исвечдя алынмышдыр. Бярк йанаъаг, металлурэийа хаммалы вя сянайе туллантыларынын брикетлянмяси йцксяк тязйиглярдя (100– 250 МПа) битишдириъи ялавялярсиз, ашаьы тязйиглярдя (10–30 МПа) ися битишдириъилярля апарылыр. Нефт битумлары, лингосулфонатлар, майе шцшя, семент, пек вя с.-дян битишдириъи ялавяляр кими истифадя едилир. Битиш-дириъисиз Б.-дя материалын щиссяъикляри сыхлашыр, деформасийа олунур, щиссяъикляр арасында молекулйар илишмя йараныр. Преслямянин сонунда йцксяк тязйиг щиссяъиклярин еластик деформасийасыны пластик деформасийайа чевирир, нятиъядя брикетин структуру мющкямлянир вя верилмиш форманы сахлайыр. Б. сайясиндя, истифадяси азеффектли вя йа чятин олан хырда материаллардан (ясасян, минерал йанаъаг вя филиздян), щямчинин туллантылардан (тоз, поса, метал йонгары вя с.) хаммал ещтийаты йараныр. Брикетлянян материал тяркибиня, юлчцсцня, нямлийиня вя с. эюря мцяййян тялябляря ъаваб вермялидир. Б. просеси штемпелли, щалгалы, вярдяняли вя с. преслярдя апарылыр. Гызмар Б. цсулу (хаммал яввялъядян гыздырылараг пластик вязиййятя эятирилир) эениш йайылмышдыр. Б. йейинти сянайесиндя (мяс., йейинти консентратларынын щазырланмасында), к.т.-нда (мяс., гцввятли йем брикетляринин щазырланмасында) вя с.-дя тятбиг едилир. Саман, йахуд кцляшдян йем брикетляри щазырламаг мягсядиля хцсуси стасионар вя сяййар (пресс-топлайыъы) брикетляйиъилярдян истифадя олунур.
  Яд.: Равич Б.М. Брикетирование руд. М., 1982.

  BRİKETLƏMƏ

  BRИKETLЯMЯ (фр. бригуетте – кичик кярпиъ, брикет) – материалын тяляб олунан хассяляря малик, дцзэцн щяндяси формалы (кярпиъ, тава вя с. шяклиндя) вя ейникцтляли парчалар – брикетляр шяклиня салынмасы просеси. Бярк йанаъаг (кокс, торф, даш кюмцр, боз кюмцр вя с.), филиз, гара вя ялван металларын консентратлары, йейинти мящсуллары, дярман биткиляри, сянайе вя мяишят туллантылары, к.т. йемляри вя с. брикетлянир. 1841 илдя рус ихтирачысы А.П. Вешнйаков аьаъ кюмцрц вя даш кюмцр туллантыларындан мющкям брикетляр (“карболеин”) алынмасыны тяклиф етдикдян сонра Б.-нин сянайе цсуллары йаранды. 1858 илдя Алманийада илк боз кюмцр брикет ф-ки ишя салынды. Илк филиз брикетляри 1880-ъи иллярдя Исвечдя алынмышдыр. Бярк йанаъаг, металлурэийа хаммалы вя сянайе туллантыларынын брикетлянмяси йцксяк тязйиглярдя (100– 250 МПа) битишдириъи ялавялярсиз, ашаьы тязйиглярдя (10–30 МПа) ися битишдириъилярля апарылыр. Нефт битумлары, лингосулфонатлар, майе шцшя, семент, пек вя с.-дян битишдириъи ялавяляр кими истифадя едилир. Битиш-дириъисиз Б.-дя материалын щиссяъикляри сыхлашыр, деформасийа олунур, щиссяъикляр арасында молекулйар илишмя йараныр. Преслямянин сонунда йцксяк тязйиг щиссяъиклярин еластик деформасийасыны пластик деформасийайа чевирир, нятиъядя брикетин структуру мющкямлянир вя верилмиш форманы сахлайыр. Б. сайясиндя, истифадяси азеффектли вя йа чятин олан хырда материаллардан (ясасян, минерал йанаъаг вя филиздян), щямчинин туллантылардан (тоз, поса, метал йонгары вя с.) хаммал ещтийаты йараныр. Брикетлянян материал тяркибиня, юлчцсцня, нямлийиня вя с. эюря мцяййян тялябляря ъаваб вермялидир. Б. просеси штемпелли, щалгалы, вярдяняли вя с. преслярдя апарылыр. Гызмар Б. цсулу (хаммал яввялъядян гыздырылараг пластик вязиййятя эятирилир) эениш йайылмышдыр. Б. йейинти сянайесиндя (мяс., йейинти консентратларынын щазырланмасында), к.т.-нда (мяс., гцввятли йем брикетляринин щазырланмасында) вя с.-дя тятбиг едилир. Саман, йахуд кцляшдян йем брикетляри щазырламаг мягсядиля хцсуси стасионар вя сяййар (пресс-топлайыъы) брикетляйиъилярдян истифадя олунур.
  Яд.: Равич Б.М. Брикетирование руд. М., 1982.