Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BRİQ

  BRИQ (инэ. бриэ, итал. бриэантино – бригантин) – икидорлу, йелкянли дяниз эямиси. 18–19 ясрлярдя истифадя олунмуш Б.-ин щяр ики дорунда дцз йелкян, грот-дорунда ися, щям дя чяп йелкян олурду. Субасымы 200–400 т олан дюйцш эямиляринин 24-я гядяр топу, 120 няфяря гядяр щейяти олурду; кяшфиййат апармаг, кешик чякмяк, тиъарят эямилярини мцшайият етмяк мягсядиля истифадя едилирди.

  Бриг. 18 яср. Реконструксийа.


Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BRİQ

  BRИQ (инэ. бриэ, итал. бриэантино – бригантин) – икидорлу, йелкянли дяниз эямиси. 18–19 ясрлярдя истифадя олунмуш Б.-ин щяр ики дорунда дцз йелкян, грот-дорунда ися, щям дя чяп йелкян олурду. Субасымы 200–400 т олан дюйцш эямиляринин 24-я гядяр топу, 120 няфяря гядяр щейяти олурду; кяшфиййат апармаг, кешик чякмяк, тиъарят эямилярини мцшайият етмяк мягсядиля истифадя едилирди.

  Бриг. 18 яср. Реконструксийа.


  BRİQ

  BRИQ (инэ. бриэ, итал. бриэантино – бригантин) – икидорлу, йелкянли дяниз эямиси. 18–19 ясрлярдя истифадя олунмуш Б.-ин щяр ики дорунда дцз йелкян, грот-дорунда ися, щям дя чяп йелкян олурду. Субасымы 200–400 т олан дюйцш эямиляринин 24-я гядяр топу, 120 няфяря гядяр щейяти олурду; кяшфиййат апармаг, кешик чякмяк, тиъарят эямилярини мцшайият етмяк мягсядиля истифадя едилирди.

  Бриг. 18 яср. Реконструксийа.