Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BRİQANTİN

  БРИГАНТИН (итал. бриэантино, бриэанте – гулдур) – 1) бир, йахуд икидорлу аварлы- йелкянли эями; 16–18 ясрлярдя чяп йелкяни, 8–16 ъцт авары олурду. 2) 17–19 ясрлярдя эениш йайылмыш икидорлу йелкянли эями; юн щиссядяки дорда (фок-дорда) дцз, арха щиссядя (грот-дорда) чяп йелкяни олурду. Тиъарят, кяшфиййат вя курйер эямиляри кими истифадя олунурду.

  Бригантин. 19 яср. Реконструксийа.

   

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BRİQANTİN

  БРИГАНТИН (итал. бриэантино, бриэанте – гулдур) – 1) бир, йахуд икидорлу аварлы- йелкянли эями; 16–18 ясрлярдя чяп йелкяни, 8–16 ъцт авары олурду. 2) 17–19 ясрлярдя эениш йайылмыш икидорлу йелкянли эями; юн щиссядяки дорда (фок-дорда) дцз, арха щиссядя (грот-дорда) чяп йелкяни олурду. Тиъарят, кяшфиййат вя курйер эямиляри кими истифадя олунурду.

  Бригантин. 19 яср. Реконструксийа.

   

  BRİQANTİN

  БРИГАНТИН (итал. бриэантино, бриэанте – гулдур) – 1) бир, йахуд икидорлу аварлы- йелкянли эями; 16–18 ясрлярдя чяп йелкяни, 8–16 ъцт авары олурду. 2) 17–19 ясрлярдя эениш йайылмыш икидорлу йелкянли эями; юн щиссядяки дорда (фок-дорда) дцз, арха щиссядя (грот-дорда) чяп йелкяни олурду. Тиъарят, кяшфиййат вя курйер эямиляри кими истифадя олунурду.

  Бригантин. 19 яср. Реконструксийа.