Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUNDESLİQA  BUNDESLИQA – alman futbolunun peшяkar liqasы. 1963 ildя Qяrbi Almaniya B.-sы kimi yaradыlmышdыr; 1991 ildяn цmumalman B.-sыdыr. Яtrafыnda birinci vя 1992 ildяn ikinci B.-nы (hяr birindя 18 komanda olmaqla) birlяшdirir. Almaniya чempionu adы uьrunda oyunlar birinci B.-da keчirilir ( yaz–payыz ). “Bavariya” (Mцnxen) – 18 dяfя, “Borussiya” (Mюnxenqladbax) – 5 dяfя, “Verder” (Bremen) – 4 dяfя, “Hamburq” vя “Borussiya”  (Dortmund) – hяr biri 3 dяfя чempion adыnы qazanmышdыr. Mюvsцmцn nяticяlяrinя gюrя ikinci B.-nыn цч яn gцclц komandasы birinci B.-nыn цч яn zяif komandasыnы яvяz edir. Иkinci B.-da sonuncu dюrd yeri tutmuш komandalar peшяkarlыq statuslarыnы itirir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUNDESLİQA  BUNDESLИQA – alman futbolunun peшяkar liqasы. 1963 ildя Qяrbi Almaniya B.-sы kimi yaradыlmышdыr; 1991 ildяn цmumalman B.-sыdыr. Яtrafыnda birinci vя 1992 ildяn ikinci B.-nы (hяr birindя 18 komanda olmaqla) birlяшdirir. Almaniya чempionu adы uьrunda oyunlar birinci B.-da keчirilir ( yaz–payыz ). “Bavariya” (Mцnxen) – 18 dяfя, “Borussiya” (Mюnxenqladbax) – 5 dяfя, “Verder” (Bremen) – 4 dяfя, “Hamburq” vя “Borussiya”  (Dortmund) – hяr biri 3 dяfя чempion adыnы qazanmышdыr. Mюvsцmцn nяticяlяrinя gюrя ikinci B.-nыn цч яn gцclц komandasы birinci B.-nыn цч яn zяif komandasыnы яvяz edir. Иkinci B.-da sonuncu dюrd yeri tutmuш komandalar peшяkarlыq statuslarыnы itirir.

  BUNDESLİQA  BUNDESLИQA – alman futbolunun peшяkar liqasы. 1963 ildя Qяrbi Almaniya B.-sы kimi yaradыlmышdыr; 1991 ildяn цmumalman B.-sыdыr. Яtrafыnda birinci vя 1992 ildяn ikinci B.-nы (hяr birindя 18 komanda olmaqla) birlяшdirir. Almaniya чempionu adы uьrunda oyunlar birinci B.-da keчirilir ( yaz–payыz ). “Bavariya” (Mцnxen) – 18 dяfя, “Borussiya” (Mюnxenqladbax) – 5 dяfя, “Verder” (Bremen) – 4 dяfя, “Hamburq” vя “Borussiya”  (Dortmund) – hяr biri 3 dяfя чempion adыnы qazanmышdыr. Mюvsцmцn nяticяlяrinя gюrя ikinci B.-nыn цч яn gцclц komandasы birinci B.-nыn цч яn zяif komandasыnы яvяz edir. Иkinci B.-da sonuncu dюrd yeri tutmuш komandalar peшяkarlыq statuslarыnы itirir.