Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BRİLLÜEN Leon

  БРИЛЛЦÉН (Бриллоуин) Леон (7.8.1889, Севр – 10.10.1969, Нйу-Йорк) – франсыз физики. Мцнхен вя Парис ун-тляриндя охумуш, Парис Ун-ти (1928–32) вя Коллеж де Франсын (1932–48) проф.-у олмушдур. 1941 илдян АБШ-да йашамыш вя ишлямишдир (Колумбийа Ун-тинин проф.-у). Елми ясярляри классик електродинамикайа, квант механикасына, бярк ъисм физикасына, радиофизикайа, статистик физикайа, информасийа нязяриййясиня вя тябиятшцнаслыг фялсяфясиня щяср олунмушдур. 1926 илдя квант механикасында квазиклассик йахынлашма методуну (алман физикляри Г. Вентсел вя Щ. Крамерсдян асылы олмайараг, онларла ейни заманда) ишляйиб щазырламышдыр. Парамагнитин магнитлянмясинин магнит сащясинин интенсивлийиндян вя темп-рдан асылылыьыны (Б. дцстуру) тяйин етмишдир. 1930 илдя бярк ъисмдя електронларын енержиляринин йолверилян гиймятляриня уйьун Бриллцен зоналары анлайышыны елмя дахил етмиш, метал вя йарымкечириъилярин бир чох физики хассяляринин изащыны вермишдир. Дальаютцрянлярдя електромагнит дальаларынын йайылмасынын йени механизмини тяклиф етмишдир. Ентропийа анлайышынын термодинамикада вя информасийа нязяриййясиндя цмумилийи вя гаршылыглы ялагялилийи мясялялярини, термодинамиканын 2-ъи принсипинин информасийа нязяриййясиндя тятбигинин мцмкцнлцйцнц арашдырмышдыр. Фяхри леэион ордени иля тялтиф олунмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BRİLLÜEN Leon

  БРИЛЛЦÉН (Бриллоуин) Леон (7.8.1889, Севр – 10.10.1969, Нйу-Йорк) – франсыз физики. Мцнхен вя Парис ун-тляриндя охумуш, Парис Ун-ти (1928–32) вя Коллеж де Франсын (1932–48) проф.-у олмушдур. 1941 илдян АБШ-да йашамыш вя ишлямишдир (Колумбийа Ун-тинин проф.-у). Елми ясярляри классик електродинамикайа, квант механикасына, бярк ъисм физикасына, радиофизикайа, статистик физикайа, информасийа нязяриййясиня вя тябиятшцнаслыг фялсяфясиня щяср олунмушдур. 1926 илдя квант механикасында квазиклассик йахынлашма методуну (алман физикляри Г. Вентсел вя Щ. Крамерсдян асылы олмайараг, онларла ейни заманда) ишляйиб щазырламышдыр. Парамагнитин магнитлянмясинин магнит сащясинин интенсивлийиндян вя темп-рдан асылылыьыны (Б. дцстуру) тяйин етмишдир. 1930 илдя бярк ъисмдя електронларын енержиляринин йолверилян гиймятляриня уйьун Бриллцен зоналары анлайышыны елмя дахил етмиш, метал вя йарымкечириъилярин бир чох физики хассяляринин изащыны вермишдир. Дальаютцрянлярдя електромагнит дальаларынын йайылмасынын йени механизмини тяклиф етмишдир. Ентропийа анлайышынын термодинамикада вя информасийа нязяриййясиндя цмумилийи вя гаршылыглы ялагялилийи мясялялярини, термодинамиканын 2-ъи принсипинин информасийа нязяриййясиндя тятбигинин мцмкцнлцйцнц арашдырмышдыр. Фяхри леэион ордени иля тялтиф олунмушдур.

  BRİLLÜEN Leon

  БРИЛЛЦÉН (Бриллоуин) Леон (7.8.1889, Севр – 10.10.1969, Нйу-Йорк) – франсыз физики. Мцнхен вя Парис ун-тляриндя охумуш, Парис Ун-ти (1928–32) вя Коллеж де Франсын (1932–48) проф.-у олмушдур. 1941 илдян АБШ-да йашамыш вя ишлямишдир (Колумбийа Ун-тинин проф.-у). Елми ясярляри классик електродинамикайа, квант механикасына, бярк ъисм физикасына, радиофизикайа, статистик физикайа, информасийа нязяриййясиня вя тябиятшцнаслыг фялсяфясиня щяср олунмушдур. 1926 илдя квант механикасында квазиклассик йахынлашма методуну (алман физикляри Г. Вентсел вя Щ. Крамерсдян асылы олмайараг, онларла ейни заманда) ишляйиб щазырламышдыр. Парамагнитин магнитлянмясинин магнит сащясинин интенсивлийиндян вя темп-рдан асылылыьыны (Б. дцстуру) тяйин етмишдир. 1930 илдя бярк ъисмдя електронларын енержиляринин йолверилян гиймятляриня уйьун Бриллцен зоналары анлайышыны елмя дахил етмиш, метал вя йарымкечириъилярин бир чох физики хассяляринин изащыны вермишдир. Дальаютцрянлярдя електромагнит дальаларынын йайылмасынын йени механизмини тяклиф етмишдир. Ентропийа анлайышынын термодинамикада вя информасийа нязяриййясиндя цмумилийи вя гаршылыглы ялагялилийи мясялялярини, термодинамиканын 2-ъи принсипинин информасийа нязяриййясиндя тятбигинин мцмкцнлцйцнц арашдырмышдыр. Фяхри леэион ордени иля тялтиф олунмушдур.