Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BRİNELL Yuxan


  БРИНÉЛЛ Йухан Август (21.11.1849, Бринэетофта – 17.11.1925, Стокщолм) – Исвеч мцщяндис-металлургу. Бурос ш.-ндя техники мяктяби битирмишдир. 1882–1903 иллярдя Фаэерста ш.-ндя дямир емалы з-дунда мцщяндис ишлямишдир. 1903–14 иллярдя поладын истещсал технолоэийасы вя кристаллашмасы сащясиндя тядгигатлар апармышдыр. Поладын металлурэийасына, метал вя яринтилярин бярклийинин тядгигиня даир ишлярин мцяллифидир. 1900 илдя тяклиф етдийи Бринелл методунун техника сащясиндя эениш йайылмасы она дцнйа шющряти газандырмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BRİNELL Yuxan


  БРИНÉЛЛ Йухан Август (21.11.1849, Бринэетофта – 17.11.1925, Стокщолм) – Исвеч мцщяндис-металлургу. Бурос ш.-ндя техники мяктяби битирмишдир. 1882–1903 иллярдя Фаэерста ш.-ндя дямир емалы з-дунда мцщяндис ишлямишдир. 1903–14 иллярдя поладын истещсал технолоэийасы вя кристаллашмасы сащясиндя тядгигатлар апармышдыр. Поладын металлурэийасына, метал вя яринтилярин бярклийинин тядгигиня даир ишлярин мцяллифидир. 1900 илдя тяклиф етдийи Бринелл методунун техника сащясиндя эениш йайылмасы она дцнйа шющряти газандырмышдыр.

  BRİNELL Yuxan


  БРИНÉЛЛ Йухан Август (21.11.1849, Бринэетофта – 17.11.1925, Стокщолм) – Исвеч мцщяндис-металлургу. Бурос ш.-ндя техники мяктяби битирмишдир. 1882–1903 иллярдя Фаэерста ш.-ндя дямир емалы з-дунда мцщяндис ишлямишдир. 1903–14 иллярдя поладын истещсал технолоэийасы вя кристаллашмасы сащясиндя тядгигатлар апармышдыр. Поладын металлурэийасына, метал вя яринтилярин бярклийинин тядгигиня даир ишлярин мцяллифидир. 1900 илдя тяклиф етдийи Бринелл методунун техника сащясиндя эениш йайылмасы она дцнйа шющряти газандырмышдыр.