Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  BABA FƏQANİ

  (тягр. 1456–61 илляр,Шираз – 1516, йахуд 1519) – фарс шаири.“Кичик Щафиз” лягяби иля танынмышдыр. Орта ясрляр фарс поезийасында мязмун вя форма кяскинлийи иля фярглянян щинд цслубунун банисидир. Щцсейн Байкаранын [1470–1506], сонралар Аьгойунлу щюкмдары Султан Йагубун [1478–90] сарай шаири олмушдур. Султан Йагуб она “Бабайи-шцяра” адыны вермишдир (Баба тяхяллцсц дя бурадан эютцрцлмцшдцр). Б.Ф.-нин Юрфи Ширази, Мющтяшям Кашани вя Вящши-и Бафки кими шаирлярин йарадыъылыьына бюйцк тясири олмушдур. Гясидя, тяркиббянд, тяръибянд вя гязялляриндян ибарят диваны дюврцмцзядяк сахланылмышдыр. Гясидяляринин чоху Щязрят Ялийя, шия имамларына, Аьгойунлу щюкмдарларына (Султан Йагуб, Байсунгур, Рцстям) вя Шащ Исмайыла щяср олунмушдур. Диваны Камал Мятщур Дящляви (Лащор) вя Сцщейли Щянсари (Тещран, щ.1316) тяряфиндян чап едилмишдир. Щцсейн Азад онун диванындан бязи шеирляри франсыз дилиня тяръцмя едяряк няшр етдирмишдир (Лесперлес де ла ъоуронне, ъщоих де поeсиес де Баба Феэщани. Парис, 1903).

  Я с я р и: Диван. Тещран. 1962 (фарс дилиндя).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  BABA FƏQANİ

  (тягр. 1456–61 илляр,Шираз – 1516, йахуд 1519) – фарс шаири.“Кичик Щафиз” лягяби иля танынмышдыр. Орта ясрляр фарс поезийасында мязмун вя форма кяскинлийи иля фярглянян щинд цслубунун банисидир. Щцсейн Байкаранын [1470–1506], сонралар Аьгойунлу щюкмдары Султан Йагубун [1478–90] сарай шаири олмушдур. Султан Йагуб она “Бабайи-шцяра” адыны вермишдир (Баба тяхяллцсц дя бурадан эютцрцлмцшдцр). Б.Ф.-нин Юрфи Ширази, Мющтяшям Кашани вя Вящши-и Бафки кими шаирлярин йарадыъылыьына бюйцк тясири олмушдур. Гясидя, тяркиббянд, тяръибянд вя гязялляриндян ибарят диваны дюврцмцзядяк сахланылмышдыр. Гясидяляринин чоху Щязрят Ялийя, шия имамларына, Аьгойунлу щюкмдарларына (Султан Йагуб, Байсунгур, Рцстям) вя Шащ Исмайыла щяср олунмушдур. Диваны Камал Мятщур Дящляви (Лащор) вя Сцщейли Щянсари (Тещран, щ.1316) тяряфиндян чап едилмишдир. Щцсейн Азад онун диванындан бязи шеирляри франсыз дилиня тяръцмя едяряк няшр етдирмишдир (Лесперлес де ла ъоуронне, ъщоих де поeсиес де Баба Феэщани. Парис, 1903).

  Я с я р и: Диван. Тещран. 1962 (фарс дилиндя).

  BABA FƏQANİ

  (тягр. 1456–61 илляр,Шираз – 1516, йахуд 1519) – фарс шаири.“Кичик Щафиз” лягяби иля танынмышдыр. Орта ясрляр фарс поезийасында мязмун вя форма кяскинлийи иля фярглянян щинд цслубунун банисидир. Щцсейн Байкаранын [1470–1506], сонралар Аьгойунлу щюкмдары Султан Йагубун [1478–90] сарай шаири олмушдур. Султан Йагуб она “Бабайи-шцяра” адыны вермишдир (Баба тяхяллцсц дя бурадан эютцрцлмцшдцр). Б.Ф.-нин Юрфи Ширази, Мющтяшям Кашани вя Вящши-и Бафки кими шаирлярин йарадыъылыьына бюйцк тясири олмушдур. Гясидя, тяркиббянд, тяръибянд вя гязялляриндян ибарят диваны дюврцмцзядяк сахланылмышдыр. Гясидяляринин чоху Щязрят Ялийя, шия имамларына, Аьгойунлу щюкмдарларына (Султан Йагуб, Байсунгур, Рцстям) вя Шащ Исмайыла щяср олунмушдур. Диваны Камал Мятщур Дящляви (Лащор) вя Сцщейли Щянсари (Тещран, щ.1316) тяряфиндян чап едилмишдир. Щцсейн Азад онун диванындан бязи шеирляри франсыз дилиня тяръцмя едяряк няшр етдирмишдир (Лесперлес де ла ъоуронне, ъщоих де поeсиес де Баба Феэщани. Парис, 1903).

  Я с я р и: Диван. Тещран. 1962 (фарс дилиндя).