Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BRİNTON Daniel


  БРИНТОН Даниел Щаррисон (13.5.1837 – 31.7.1899) – Америка етнографы. Шимали Америка щиндиляринин диллярини, мифолоэийасыны вя динини тядгиг етмишдир. Л.Щ. Морган вя А.Щаллатинля бирликдя Шимали Америка етнографийасынын ясасыны гоймушдур (Тще Америъан раъе, 1891). Щинди фолклору абидялярини топлайан вя тяръцмя едян Б. чохъилдлик “Америка абориэенляринин ядябиййаты китабханасы”нын (“Либрарй оф абориэинал Америъан литературе”, в. 1–8, 1862–90) няшрини тяшкил етмишдир. Б.-ун ян гиймятли ясярляри щинди мифолоэийасынын тядгигиня щяср едилмишдир: “Тще мйтщс оф тще Неw Wорлд. А треатисе он тще сймболисм анд мйтщолоэй оф тще ред раъе оф Америъа” (1868); “Релиэионс оф примитиве пеоплес” (1897) вя с. Ясярляриндя еволйусионизм мювгейиндян чыхыш етмишдир. Консепсийаларынын ясасыны бяшяриййятин психи вящдяти идейасы тяшкил едир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BRİNTON Daniel


  БРИНТОН Даниел Щаррисон (13.5.1837 – 31.7.1899) – Америка етнографы. Шимали Америка щиндиляринин диллярини, мифолоэийасыны вя динини тядгиг етмишдир. Л.Щ. Морган вя А.Щаллатинля бирликдя Шимали Америка етнографийасынын ясасыны гоймушдур (Тще Америъан раъе, 1891). Щинди фолклору абидялярини топлайан вя тяръцмя едян Б. чохъилдлик “Америка абориэенляринин ядябиййаты китабханасы”нын (“Либрарй оф абориэинал Америъан литературе”, в. 1–8, 1862–90) няшрини тяшкил етмишдир. Б.-ун ян гиймятли ясярляри щинди мифолоэийасынын тядгигиня щяср едилмишдир: “Тще мйтщс оф тще Неw Wорлд. А треатисе он тще сймболисм анд мйтщолоэй оф тще ред раъе оф Америъа” (1868); “Релиэионс оф примитиве пеоплес” (1897) вя с. Ясярляриндя еволйусионизм мювгейиндян чыхыш етмишдир. Консепсийаларынын ясасыны бяшяриййятин психи вящдяти идейасы тяшкил едир.

  BRİNTON Daniel


  БРИНТОН Даниел Щаррисон (13.5.1837 – 31.7.1899) – Америка етнографы. Шимали Америка щиндиляринин диллярини, мифолоэийасыны вя динини тядгиг етмишдир. Л.Щ. Морган вя А.Щаллатинля бирликдя Шимали Америка етнографийасынын ясасыны гоймушдур (Тще Америъан раъе, 1891). Щинди фолклору абидялярини топлайан вя тяръцмя едян Б. чохъилдлик “Америка абориэенляринин ядябиййаты китабханасы”нын (“Либрарй оф абориэинал Америъан литературе”, в. 1–8, 1862–90) няшрини тяшкил етмишдир. Б.-ун ян гиймятли ясярляри щинди мифолоэийасынын тядгигиня щяср едилмишдир: “Тще мйтщс оф тще Неw Wорлд. А треатисе он тще сймболисм анд мйтщолоэй оф тще ред раъе оф Америъа” (1868); “Релиэионс оф примитиве пеоплес” (1897) вя с. Ясярляриндя еволйусионизм мювгейиндян чыхыш етмишдир. Консепсийаларынын ясасыны бяшяриййятин психи вящдяти идейасы тяшкил едир.