Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BRİOFİLLUM


  BRИOFИLLUM (Bryophyllum) – dovшankяlяmi fяsilяsinдян шirяli sukkulenт tropik otлар vя yarыmkollar cinsi. Сяъиййяви хцсусиййяти yarpaqlarыnын kяnarы бойу vя цst tяrяfindя тюрямя tumurcuqлар olmasы вя онларын asanlыqla kюk salыб йени фярдляр вермясидир. Ясасян, Madaqaskar a.-нda йайылмыш тягр. 20 nюvц var. Sistematiklяr B.- у айрыъа ъинс кими танымыр вя онун нювлярини kalanxoyе cinsinя aid edirляр. Lakin эцлчцlяr “B.” adы altыnda otaq bitkilяrinдян чяhrayы чiчяklяri olan Dayгremont B.-у (B. daigremontianum), qыrmыzы чiчяklяri olan boruчiчяkli B.-у (B.tubiflorum) becяrirляр. 

  Дайгремонт бриофиллуму (Bryophyllum daigremontianum).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BRİOFİLLUM


  BRИOFИLLUM (Bryophyllum) – dovшankяlяmi fяsilяsinдян шirяli sukkulenт tropik otлар vя yarыmkollar cinsi. Сяъиййяви хцсусиййяти yarpaqlarыnын kяnarы бойу vя цst tяrяfindя тюрямя tumurcuqлар olmasы вя онларын asanlыqla kюk salыб йени фярдляр вермясидир. Ясасян, Madaqaskar a.-нda йайылмыш тягр. 20 nюvц var. Sistematiklяr B.- у айрыъа ъинс кими танымыр вя онун нювлярини kalanxoyе cinsinя aid edirляр. Lakin эцлчцlяr “B.” adы altыnda otaq bitkilяrinдян чяhrayы чiчяklяri olan Dayгremont B.-у (B. daigremontianum), qыrmыzы чiчяklяri olan boruчiчяkli B.-у (B.tubiflorum) becяrirляр. 

  Дайгремонт бриофиллуму (Bryophyllum daigremontianum).

  BRİOFİLLUM


  BRИOFИLLUM (Bryophyllum) – dovшankяlяmi fяsilяsinдян шirяli sukkulenт tropik otлар vя yarыmkollar cinsi. Сяъиййяви хцсусиййяти yarpaqlarыnын kяnarы бойу vя цst tяrяfindя тюрямя tumurcuqлар olmasы вя онларын asanlыqla kюk salыб йени фярдляр вермясидир. Ясасян, Madaqaskar a.-нda йайылмыш тягр. 20 nюvц var. Sistematiklяr B.- у айрыъа ъинс кими танымыр вя онун нювлярини kalanxoyе cinsinя aid edirляр. Lakin эцлчцlяr “B.” adы altыnda otaq bitkilяrinдян чяhrayы чiчяklяri olan Dayгremont B.-у (B. daigremontianum), qыrmыzы чiчяklяri olan boruчiчяkli B.-у (B.tubiflorum) becяrirляр. 

  Дайгремонт бриофиллуму (Bryophyllum daigremontianum).