Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BRİORİYA


  BRИÓRИYA (Bryoria) – parmeliйалар fяsilяsinдян шibyяlяr cinsi. Таллому колвары, sallanmыш, yaxud sяrilmiш, qяhvяyi rяngdяn, демяк олар ки, qara rяngя qяdяr, бязян bozumtul, yaxud aьыmtыl olur. Чох вахт kiчik aь lяkяlяри (psevdosиfellalы), bяzяn xыrda tikanlары олан budaqcыqlarы silindrikдир. B.-nыn fotosintezedici komponenti birhцceyrяli yaшыl yosunlardыr. B. soredilяrin kюmяyi ilя vegetativ чoxalыr. 50-yядяк nюvц var. Йerin hяr iki yarыmkцrяsinin meшя rayonlarыnda geniш yayыlmышдыр, lakin шимал бюлэяляриндя daha чoxdur. Ясасян, iynяyarpaqlы aьaclarыn budaг vя gюvdясindя, гисмян qayalarda, чцrцyяn битки oduncaьынda, torpaqda bitir. B. qышda vя yazda marallarыn, hяmчinin учан синъабларын, tarlaсичаныларынын vя bяzi digяr gяmiricilяrin yemidir. B.-nыn бир чox nюvц havanыn чirklяnmяsinя hяssasdыr. Fremont B.-sы (B.fremontii) mцhafizя olunur.

  Фремонт бриорийасы (Брйориа fremontii).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BRİORİYA


  BRИÓRИYA (Bryoria) – parmeliйалар fяsilяsinдян шibyяlяr cinsi. Таллому колвары, sallanmыш, yaxud sяrilmiш, qяhvяyi rяngdяn, демяк олар ки, qara rяngя qяdяr, бязян bozumtul, yaxud aьыmtыl olur. Чох вахт kiчik aь lяkяlяри (psevdosиfellalы), bяzяn xыrda tikanlары олан budaqcыqlarы silindrikдир. B.-nыn fotosintezedici komponenti birhцceyrяli yaшыl yosunlardыr. B. soredilяrin kюmяyi ilя vegetativ чoxalыr. 50-yядяк nюvц var. Йerin hяr iki yarыmkцrяsinin meшя rayonlarыnda geniш yayыlmышдыр, lakin шимал бюлэяляриндя daha чoxdur. Ясасян, iynяyarpaqlы aьaclarыn budaг vя gюvdясindя, гисмян qayalarda, чцrцyяn битки oduncaьынda, torpaqda bitir. B. qышda vя yazda marallarыn, hяmчinin учан синъабларын, tarlaсичаныларынын vя bяzi digяr gяmiricilяrin yemidir. B.-nыn бир чox nюvц havanыn чirklяnmяsinя hяssasdыr. Fremont B.-sы (B.fremontii) mцhafizя olunur.

  Фремонт бриорийасы (Брйориа fremontii).

  BRİORİYA


  BRИÓRИYA (Bryoria) – parmeliйалар fяsilяsinдян шibyяlяr cinsi. Таллому колвары, sallanmыш, yaxud sяrilmiш, qяhvяyi rяngdяn, демяк олар ки, qara rяngя qяdяr, бязян bozumtul, yaxud aьыmtыl olur. Чох вахт kiчik aь lяkяlяри (psevdosиfellalы), bяzяn xыrda tikanlары олан budaqcыqlarы silindrikдир. B.-nыn fotosintezedici komponenti birhцceyrяli yaшыl yosunlardыr. B. soredilяrin kюmяyi ilя vegetativ чoxalыr. 50-yядяк nюvц var. Йerin hяr iki yarыmkцrяsinin meшя rayonlarыnda geniш yayыlmышдыр, lakin шимал бюлэяляриндя daha чoxdur. Ясасян, iynяyarpaqlы aьaclarыn budaг vя gюvdясindя, гисмян qayalarda, чцrцyяn битки oduncaьынda, torpaqda bitir. B. qышda vя yazda marallarыn, hяmчinin учан синъабларын, tarlaсичаныларынын vя bяzi digяr gяmiricilяrin yemidir. B.-nыn бир чox nюvц havanыn чirklяnmяsinя hяssasdыr. Fremont B.-sы (B.fremontii) mцhafizя olunur.

  Фремонт бриорийасы (Брйориа fremontii).