Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUNQURAN


  БУНГÚРАН, Нат ú н а – Ъянуби Чин дянизинин ъ. щиссясиндя архипелаг (Индонезийайа мяхсусдур). Сащ. 1,3 мин км2. Ян бюйцк адалары: Бунгуран-Бесар (Натуна-Бесар), Суби-Бесар, Лаут. Гранитлярдян ибарятдир. Тяпяли релйеф цстцнлцк тяшкил едир (959 м, Бунгуран-Бесар а.-нын мяркязиндя). Сащил хятляри мяръан рифляри иля ящатялянмишдир. Иглими екваториалдыр. Йаьынтыларын иллик мигдары 2000 мм-дян чохдур. Рцтубятли щямишяйашыл тропик мешяляр вар. Кокос палмасы, чялтик, гарьыдалы беъярилир.


  Бунгуран архипелагы. Натуна-Бесар адасы.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUNQURAN


  БУНГÚРАН, Нат ú н а – Ъянуби Чин дянизинин ъ. щиссясиндя архипелаг (Индонезийайа мяхсусдур). Сащ. 1,3 мин км2. Ян бюйцк адалары: Бунгуран-Бесар (Натуна-Бесар), Суби-Бесар, Лаут. Гранитлярдян ибарятдир. Тяпяли релйеф цстцнлцк тяшкил едир (959 м, Бунгуран-Бесар а.-нын мяркязиндя). Сащил хятляри мяръан рифляри иля ящатялянмишдир. Иглими екваториалдыр. Йаьынтыларын иллик мигдары 2000 мм-дян чохдур. Рцтубятли щямишяйашыл тропик мешяляр вар. Кокос палмасы, чялтик, гарьыдалы беъярилир.


  Бунгуран архипелагы. Натуна-Бесар адасы.

  BUNQURAN


  БУНГÚРАН, Нат ú н а – Ъянуби Чин дянизинин ъ. щиссясиндя архипелаг (Индонезийайа мяхсусдур). Сащ. 1,3 мин км2. Ян бюйцк адалары: Бунгуран-Бесар (Натуна-Бесар), Суби-Бесар, Лаут. Гранитлярдян ибарятдир. Тяпяли релйеф цстцнлцк тяшкил едир (959 м, Бунгуран-Бесар а.-нын мяркязиндя). Сащил хятляри мяръан рифляри иля ящатялянмишдир. Иглими екваториалдыр. Йаьынтыларын иллик мигдары 2000 мм-дян чохдур. Рцтубятли щямишяйашыл тропик мешяляр вар. Кокос палмасы, чялтик, гарьыдалы беъярилир.


  Бунгуран архипелагы. Натуна-Бесар адасы.