Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BRİZ

  БРИЗ (фр. брисе – хяфиф кцляк) – дянизлярин, бюйцк эюл вя чайларын сащилляриндя ясян йерли кцляк. Гуру вя су сятщинин мцхтялиф дяряъядя гызмасы нятиъясиндя ямяля эялир. Эцндцз гуру дянизя нисбятян даща чох гызыр, эеъя ися яксиня, даща чох сойуйур. Гызмыш щавада тязйиг сойуг щавадакына нисбятян аз олдуьундан, эцндцз Б. су сятщиндян гуруйа, эеъя ися якс истигамятя ясир. Б.-ин ящатя етдийи шагули галынлыг эцндцз бир нечя йцз м-дян 1–2 км-ядяк тяшкил едир; даща йухарыларда якс ахын мцшащидя олунур. Эеъя Б.-инин галынлыьы аздыр. Б.-ин сиркулйасийасы сащил хяттиндян щяр ики тяряфя 10–50 км мясафяни ящатя едир. Йер кцрясинин фырланмасы Б.-ин истигамятини мцяййян гядяр дяйишир. Б.-ин сцряти надир щалларда 1–5 м/сан-дян чох олур. Б. Аь дяниз, Гара дяниз, Азов дянизи, Хязяр дянизи, Ладога, Онега, Иссыккул, Эюйчя вя с. эюллярин сащилляриндя мцшащидя олунур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BRİZ

  БРИЗ (фр. брисе – хяфиф кцляк) – дянизлярин, бюйцк эюл вя чайларын сащилляриндя ясян йерли кцляк. Гуру вя су сятщинин мцхтялиф дяряъядя гызмасы нятиъясиндя ямяля эялир. Эцндцз гуру дянизя нисбятян даща чох гызыр, эеъя ися яксиня, даща чох сойуйур. Гызмыш щавада тязйиг сойуг щавадакына нисбятян аз олдуьундан, эцндцз Б. су сятщиндян гуруйа, эеъя ися якс истигамятя ясир. Б.-ин ящатя етдийи шагули галынлыг эцндцз бир нечя йцз м-дян 1–2 км-ядяк тяшкил едир; даща йухарыларда якс ахын мцшащидя олунур. Эеъя Б.-инин галынлыьы аздыр. Б.-ин сиркулйасийасы сащил хяттиндян щяр ики тяряфя 10–50 км мясафяни ящатя едир. Йер кцрясинин фырланмасы Б.-ин истигамятини мцяййян гядяр дяйишир. Б.-ин сцряти надир щалларда 1–5 м/сан-дян чох олур. Б. Аь дяниз, Гара дяниз, Азов дянизи, Хязяр дянизи, Ладога, Онега, Иссыккул, Эюйчя вя с. эюллярин сащилляриндя мцшащидя олунур.

  BRİZ

  БРИЗ (фр. брисе – хяфиф кцляк) – дянизлярин, бюйцк эюл вя чайларын сащилляриндя ясян йерли кцляк. Гуру вя су сятщинин мцхтялиф дяряъядя гызмасы нятиъясиндя ямяля эялир. Эцндцз гуру дянизя нисбятян даща чох гызыр, эеъя ися яксиня, даща чох сойуйур. Гызмыш щавада тязйиг сойуг щавадакына нисбятян аз олдуьундан, эцндцз Б. су сятщиндян гуруйа, эеъя ися якс истигамятя ясир. Б.-ин ящатя етдийи шагули галынлыг эцндцз бир нечя йцз м-дян 1–2 км-ядяк тяшкил едир; даща йухарыларда якс ахын мцшащидя олунур. Эеъя Б.-инин галынлыьы аздыр. Б.-ин сиркулйасийасы сащил хяттиндян щяр ики тяряфя 10–50 км мясафяни ящатя едир. Йер кцрясинин фырланмасы Б.-ин истигамятини мцяййян гядяр дяйишир. Б.-ин сцряти надир щалларда 1–5 м/сан-дян чох олур. Б. Аь дяниз, Гара дяниз, Азов дянизи, Хязяр дянизи, Ладога, Онега, Иссыккул, Эюйчя вя с. эюллярин сащилляриндя мцшащидя олунур.