Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BRJEZİTSKİ Mixail


  BRJEZИTSKИ Mixail Vasilyeviч (23.6.1887, Ставропол – 7.7.1968, Бакы) – Азярб. ботаники. Азярб. ямякдар елм хадими (1968), проф. (1922). Кийев Ун-тини (1911) битирмишдир. 1919 илядяк Ставропол тяърцбя ст.-нда ишлямишдир. 1922 илдя Бакыйа эялмишдир. Азярб. Политехник Ин-туну битирмишдир (1930). Азярб. Кянд Тясяррцфаты Ин-тунун директор мцавини (1930– 35), Ботаника баьынын директору (1935–43) ишлямиш, 1947 илдян юмрцнцн сонунадяк Азярб. Дювлят Ун-тинин проф.-у олмушдур. Тядгигатлары Азярб.-да памбыг, чялтик, тярявяз якинляриндя йайылмыш алаг отларынын юйрянилмясиня щяср едилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BRJEZİTSKİ Mixail


  BRJEZИTSKИ Mixail Vasilyeviч (23.6.1887, Ставропол – 7.7.1968, Бакы) – Азярб. ботаники. Азярб. ямякдар елм хадими (1968), проф. (1922). Кийев Ун-тини (1911) битирмишдир. 1919 илядяк Ставропол тяърцбя ст.-нда ишлямишдир. 1922 илдя Бакыйа эялмишдир. Азярб. Политехник Ин-туну битирмишдир (1930). Азярб. Кянд Тясяррцфаты Ин-тунун директор мцавини (1930– 35), Ботаника баьынын директору (1935–43) ишлямиш, 1947 илдян юмрцнцн сонунадяк Азярб. Дювлят Ун-тинин проф.-у олмушдур. Тядгигатлары Азярб.-да памбыг, чялтик, тярявяз якинляриндя йайылмыш алаг отларынын юйрянилмясиня щяср едилмишдир.

  BRJEZİTSKİ Mixail


  BRJEZИTSKИ Mixail Vasilyeviч (23.6.1887, Ставропол – 7.7.1968, Бакы) – Азярб. ботаники. Азярб. ямякдар елм хадими (1968), проф. (1922). Кийев Ун-тини (1911) битирмишдир. 1919 илядяк Ставропол тяърцбя ст.-нда ишлямишдир. 1922 илдя Бакыйа эялмишдир. Азярб. Политехник Ин-туну битирмишдир (1930). Азярб. Кянд Тясяррцфаты Ин-тунун директор мцавини (1930– 35), Ботаника баьынын директору (1935–43) ишлямиш, 1947 илдян юмрцнцн сонунадяк Азярб. Дювлят Ун-тинин проф.-у олмушдур. Тядгигатлары Азярб.-да памбыг, чялтик, тярявяз якинляриндя йайылмыш алаг отларынын юйрянилмясиня щяср едилмишдир.