Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BRODBENT Donald Erik


  БРÓДБЕНТ Доналд Ерик (6.5.1926, Бирминщем – 19.4.1993, Оксфорд) – инэилис психологу, когнитив психолоэийанын баниляриндян бири. Кембриъ ун-тини битир- мишдир (1951). 1958–74 иллярдя Кембриъ ун-тиндя тятбиги психолоэийа шюбясинин директору, 1974–91 иллярдя Оксфорд ун-тиндя ишлямишдир. Кибернетика идейаларына вя коммуникасийалар нязяриййясиня ясасланараг, гаврайыша вя диггятя информатив йанашманы инкишаф етдирмиш, идракы мящдуд кечирмя габилиййятли гурулушун информасийаны емалетмя просеси кими, диггяти ися емалын илкин мярщяляляриндя зярури информасийаны сечиб эютцрян сцзэяъ кими гиймятляндирилмишдир. Б. ешитмя вя эюрмя диггятини, гярар гябулетмя вя с. просесляри тядгиг етмишдир.
  Ясярляри: Перъептион анд ъоммуниъатион. Н.Й., 1958; Деъисион анд стресс. Л., 1971.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BRODBENT Donald Erik


  БРÓДБЕНТ Доналд Ерик (6.5.1926, Бирминщем – 19.4.1993, Оксфорд) – инэилис психологу, когнитив психолоэийанын баниляриндян бири. Кембриъ ун-тини битир- мишдир (1951). 1958–74 иллярдя Кембриъ ун-тиндя тятбиги психолоэийа шюбясинин директору, 1974–91 иллярдя Оксфорд ун-тиндя ишлямишдир. Кибернетика идейаларына вя коммуникасийалар нязяриййясиня ясасланараг, гаврайыша вя диггятя информатив йанашманы инкишаф етдирмиш, идракы мящдуд кечирмя габилиййятли гурулушун информасийаны емалетмя просеси кими, диггяти ися емалын илкин мярщяляляриндя зярури информасийаны сечиб эютцрян сцзэяъ кими гиймятляндирилмишдир. Б. ешитмя вя эюрмя диггятини, гярар гябулетмя вя с. просесляри тядгиг етмишдир.
  Ясярляри: Перъептион анд ъоммуниъатион. Н.Й., 1958; Деъисион анд стресс. Л., 1971.

  BRODBENT Donald Erik


  БРÓДБЕНТ Доналд Ерик (6.5.1926, Бирминщем – 19.4.1993, Оксфорд) – инэилис психологу, когнитив психолоэийанын баниляриндян бири. Кембриъ ун-тини битир- мишдир (1951). 1958–74 иллярдя Кембриъ ун-тиндя тятбиги психолоэийа шюбясинин директору, 1974–91 иллярдя Оксфорд ун-тиндя ишлямишдир. Кибернетика идейаларына вя коммуникасийалар нязяриййясиня ясасланараг, гаврайыша вя диггятя информатив йанашманы инкишаф етдирмиш, идракы мящдуд кечирмя габилиййятли гурулушун информасийаны емалетмя просеси кими, диггяти ися емалын илкин мярщяляляриндя зярури информасийаны сечиб эютцрян сцзэяъ кими гиймятляндирилмишдир. Б. ешитмя вя эюрмя диггятини, гярар гябулетмя вя с. просесляри тядгиг етмишдир.
  Ясярляри: Перъептион анд ъоммуниъатион. Н.Й., 1958; Деъисион анд стресс. Л., 1971.