Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUNYAKOVSKİ

  БУНЙАКОВСКИ Виктор Йаковлевич (16.12.1804, Подолск губ., Моэилйов гязасынын Бар ш.; индики Украйна – 12.12. 1889, С.-Петербург) – рус рийазиййатчысы, Петерб. ЕА акад. (1830; 1864–89 иллярдя витсе-президент). Тящсилини Кобургда, Лозаннада, Парисдя (1820–25) алмышдыр. Елми вя педагожи фяалиййятиня С.-Петербургда башламыш (1826), 1846–59 иллярдя С.-Петербург Ун-тинин проф.-у олмушдур. Б.-нин тяртиб етдийи “Сырф рийази вя тятбиги рийазиййат лексикону” (1839) елми терминолоэийанын йарадылмасында бюйцк ящямиййят кясб етмишдир. Онун “Ещтимал нязяриййясинин рийази ясаслары”нда (1846) щям ещтимал нязяриййясинин, щям дя онун сыьортайа вя демографийайа тятбигинин орижинал шярщляри вардыр. Рийази анализдя Бунйаковски бярабярсизлийи мялумдур. Щяндяси тядгигатларында Евклидин паралеллик щаггында аксиомуна бюйцк диггят йетирмишдир. 1878 илдя Петерб. ЕА Б. адына мцкафат тясис етмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUNYAKOVSKİ

  БУНЙАКОВСКИ Виктор Йаковлевич (16.12.1804, Подолск губ., Моэилйов гязасынын Бар ш.; индики Украйна – 12.12. 1889, С.-Петербург) – рус рийазиййатчысы, Петерб. ЕА акад. (1830; 1864–89 иллярдя витсе-президент). Тящсилини Кобургда, Лозаннада, Парисдя (1820–25) алмышдыр. Елми вя педагожи фяалиййятиня С.-Петербургда башламыш (1826), 1846–59 иллярдя С.-Петербург Ун-тинин проф.-у олмушдур. Б.-нин тяртиб етдийи “Сырф рийази вя тятбиги рийазиййат лексикону” (1839) елми терминолоэийанын йарадылмасында бюйцк ящямиййят кясб етмишдир. Онун “Ещтимал нязяриййясинин рийази ясаслары”нда (1846) щям ещтимал нязяриййясинин, щям дя онун сыьортайа вя демографийайа тятбигинин орижинал шярщляри вардыр. Рийази анализдя Бунйаковски бярабярсизлийи мялумдур. Щяндяси тядгигатларында Евклидин паралеллик щаггында аксиомуна бюйцк диггят йетирмишдир. 1878 илдя Петерб. ЕА Б. адына мцкафат тясис етмишдир.

  BUNYAKOVSKİ

  БУНЙАКОВСКИ Виктор Йаковлевич (16.12.1804, Подолск губ., Моэилйов гязасынын Бар ш.; индики Украйна – 12.12. 1889, С.-Петербург) – рус рийазиййатчысы, Петерб. ЕА акад. (1830; 1864–89 иллярдя витсе-президент). Тящсилини Кобургда, Лозаннада, Парисдя (1820–25) алмышдыр. Елми вя педагожи фяалиййятиня С.-Петербургда башламыш (1826), 1846–59 иллярдя С.-Петербург Ун-тинин проф.-у олмушдур. Б.-нин тяртиб етдийи “Сырф рийази вя тятбиги рийазиййат лексикону” (1839) елми терминолоэийанын йарадылмасында бюйцк ящямиййят кясб етмишдир. Онун “Ещтимал нязяриййясинин рийази ясаслары”нда (1846) щям ещтимал нязяриййясинин, щям дя онун сыьортайа вя демографийайа тятбигинин орижинал шярщляри вардыр. Рийази анализдя Бунйаковски бярабярсизлийи мялумдур. Щяндяси тядгигатларында Евклидин паралеллик щаггында аксиомуна бюйцк диггят йетирмишдир. 1878 илдя Петерб. ЕА Б. адына мцкафат тясис етмишдир.