Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUNYAKOVSKİ BƏRABƏRSİZLİYİ

  БУНЙАКОВСКИ БЯРАБЯРСИЗЛИЙИ – интеграл щесабынын ян мцщцм бярабярсизликляриндян бири; квадратлары [а, б] парчасында интегралланан ф(х) вя g(х) функсийалары цчцн 1859 илдя В.Й. Бунйаковски тяряфиндян тяйин едилмишдир.

  Бу бярабярсизлик ъябри (a1b1 + ...+anbn)2
  ≤ (a2 + ... + a2 ) (b2 + ... + b2 ) Коши бя-

   


  1 n 1 n

   

   

  рабярсизлийиня аналожи олдуьу цчцн Коши– Бунйаковски бярабярсизлийи дя адлан- дырылыр. Б.б.
  мцхтялиф цмумиляшдирмяляря имкан верир. Мяс., бу ъцр бярабярсизлик
  чохгат интеграллар цчцн доьрудур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUNYAKOVSKİ BƏRABƏRSİZLİYİ

  БУНЙАКОВСКИ БЯРАБЯРСИЗЛИЙИ – интеграл щесабынын ян мцщцм бярабярсизликляриндян бири; квадратлары [а, б] парчасында интегралланан ф(х) вя g(х) функсийалары цчцн 1859 илдя В.Й. Бунйаковски тяряфиндян тяйин едилмишдир.

  Бу бярабярсизлик ъябри (a1b1 + ...+anbn)2
  ≤ (a2 + ... + a2 ) (b2 + ... + b2 ) Коши бя-

   


  1 n 1 n

   

   

  рабярсизлийиня аналожи олдуьу цчцн Коши– Бунйаковски бярабярсизлийи дя адлан- дырылыр. Б.б.
  мцхтялиф цмумиляшдирмяляря имкан верир. Мяс., бу ъцр бярабярсизлик
  чохгат интеграллар цчцн доьрудур.

  BUNYAKOVSKİ BƏRABƏRSİZLİYİ

  БУНЙАКОВСКИ БЯРАБЯРСИЗЛИЙИ – интеграл щесабынын ян мцщцм бярабярсизликляриндян бири; квадратлары [а, б] парчасында интегралланан ф(х) вя g(х) функсийалары цчцн 1859 илдя В.Й. Бунйаковски тяряфиндян тяйин едилмишдир.

  Бу бярабярсизлик ъябри (a1b1 + ...+anbn)2
  ≤ (a2 + ... + a2 ) (b2 + ... + b2 ) Коши бя-

   


  1 n 1 n

   

   

  рабярсизлийиня аналожи олдуьу цчцн Коши– Бунйаковски бярабярсизлийи дя адлан- дырылыр. Б.б.
  мцхтялиф цмумиляшдирмяляря имкан верир. Мяс., бу ъцр бярабярсизлик
  чохгат интеграллар цчцн доьрудур.