Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİKÇENTAYEV Ənvər Qadeyeviç

  БИКЧЕНТÁЙЕВ Янвяр Гадейевич (4.10.1913, Уфа – 18.5.1989, Уфа) – башгырд йазычысы. Башгырдыстан Педагожи Ин-туну (1941), Москвадакы Али ядябиййат курсларыны  (1956) битирмишдир. Ясярляри 1933 илдян чап олунмаьа башламышдыр. Рус вя башгырд дилляриндя йазмышдыр. “Гырмызы лаляляр” (1944), “Рус ясэяри щаггында новеллалар” (1946) щекайя топлуlарынын мцяллифидир; “Юлмязлик щцгугу” (1950) повести, А.М. Матросова щяср олунмушдур. “Дурналар Уралда галыр” (1956), “Сяня ъяннят вяд етмирям” (1963) вя с. сосиал-психоложи романлары, ушаглар цчцн ясярляри вар. “Сяфирин гызы” повести Азярб. дилиня тяръцмя олунмушдур.


  Ясярляри: Сочинения: В 3 т. Уфа, 1983–84.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİKÇENTAYEV Ənvər Qadeyeviç

  БИКЧЕНТÁЙЕВ Янвяр Гадейевич (4.10.1913, Уфа – 18.5.1989, Уфа) – башгырд йазычысы. Башгырдыстан Педагожи Ин-туну (1941), Москвадакы Али ядябиййат курсларыны  (1956) битирмишдир. Ясярляри 1933 илдян чап олунмаьа башламышдыр. Рус вя башгырд дилляриндя йазмышдыр. “Гырмызы лаляляр” (1944), “Рус ясэяри щаггында новеллалар” (1946) щекайя топлуlарынын мцяллифидир; “Юлмязлик щцгугу” (1950) повести, А.М. Матросова щяср олунмушдур. “Дурналар Уралда галыр” (1956), “Сяня ъяннят вяд етмирям” (1963) вя с. сосиал-психоложи романлары, ушаглар цчцн ясярляри вар. “Сяфирин гызы” повести Азярб. дилиня тяръцмя олунмушдур.


  Ясярляри: Сочинения: В 3 т. Уфа, 1983–84.

  BİKÇENTAYEV Ənvər Qadeyeviç

  БИКЧЕНТÁЙЕВ Янвяр Гадейевич (4.10.1913, Уфа – 18.5.1989, Уфа) – башгырд йазычысы. Башгырдыстан Педагожи Ин-туну (1941), Москвадакы Али ядябиййат курсларыны  (1956) битирмишдир. Ясярляри 1933 илдян чап олунмаьа башламышдыр. Рус вя башгырд дилляриндя йазмышдыр. “Гырмызы лаляляр” (1944), “Рус ясэяри щаггында новеллалар” (1946) щекайя топлуlарынын мцяллифидир; “Юлмязлик щцгугу” (1950) повести, А.М. Матросова щяср олунмушдур. “Дурналар Уралда галыр” (1956), “Сяня ъяннят вяд етмирям” (1963) вя с. сосиал-психоложи романлары, ушаглар цчцн ясярляри вар. “Сяфирин гызы” повести Азярб. дилиня тяръцмя олунмушдур.


  Ясярляри: Сочинения: В 3 т. Уфа, 1983–84.