Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BROKHAUZ Bertram

  БРÓКЩÁУЗ (Броъкщоусе) Бертрам (15.7.1918, Летбриъ – 13.10.2003, Онтарио яйаляти, Щамилтон)– Канада физики, Лондон Крал Ъямиййятинин цзвц (1965). Нобел мцкафаты лауреаты (1994). Торонтода ун-т битирмишдир (1948). Мак-Мастер Ун- тиндя ишлямишдир (Онтарио; 1962–84). Елми ишляри конденсасийалашдырылмыш мцщитляр физикасы вя нейтрон физикасына аиддир. Ямякдашлары иля бирликдя цчохлу нейтрон спектрометри йаратмышдыр; онун кюмяйи иля нейтронларын гейри-еластик сяпилмясини тядгиг етмиш вя фононларын спектрини юлчмцшдцр (1955). Илк дяфя магнит системляриндя магнит щяйяъанланмаларынын (магнонларын) спектрини алмышдыр. Заман коррелйасийа функсийаларынын юлчцлмя цсулларыны ишляйиб щазырламышдыр. Бу ишляр, хцсусян низамсыз системляри юйрянмяк вя майе щал моделлярини гурмаг цчцн мцщцм рол ойнайыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BROKHAUZ Bertram

  БРÓКЩÁУЗ (Броъкщоусе) Бертрам (15.7.1918, Летбриъ – 13.10.2003, Онтарио яйаляти, Щамилтон)– Канада физики, Лондон Крал Ъямиййятинин цзвц (1965). Нобел мцкафаты лауреаты (1994). Торонтода ун-т битирмишдир (1948). Мак-Мастер Ун- тиндя ишлямишдир (Онтарио; 1962–84). Елми ишляри конденсасийалашдырылмыш мцщитляр физикасы вя нейтрон физикасына аиддир. Ямякдашлары иля бирликдя цчохлу нейтрон спектрометри йаратмышдыр; онун кюмяйи иля нейтронларын гейри-еластик сяпилмясини тядгиг етмиш вя фононларын спектрини юлчмцшдцр (1955). Илк дяфя магнит системляриндя магнит щяйяъанланмаларынын (магнонларын) спектрини алмышдыр. Заман коррелйасийа функсийаларынын юлчцлмя цсулларыны ишляйиб щазырламышдыр. Бу ишляр, хцсусян низамсыз системляри юйрянмяк вя майе щал моделлярини гурмаг цчцн мцщцм рол ойнайыр.

  BROKHAUZ Bertram

  БРÓКЩÁУЗ (Броъкщоусе) Бертрам (15.7.1918, Летбриъ – 13.10.2003, Онтарио яйаляти, Щамилтон)– Канада физики, Лондон Крал Ъямиййятинин цзвц (1965). Нобел мцкафаты лауреаты (1994). Торонтода ун-т битирмишдир (1948). Мак-Мастер Ун- тиндя ишлямишдир (Онтарио; 1962–84). Елми ишляри конденсасийалашдырылмыш мцщитляр физикасы вя нейтрон физикасына аиддир. Ямякдашлары иля бирликдя цчохлу нейтрон спектрометри йаратмышдыр; онун кюмяйи иля нейтронларын гейри-еластик сяпилмясини тядгиг етмиш вя фононларын спектрини юлчмцшдцр (1955). Илк дяфя магнит системляриндя магнит щяйяъанланмаларынын (магнонларын) спектрини алмышдыр. Заман коррелйасийа функсийаларынын юлчцлмя цсулларыны ишляйиб щазырламышдыр. Бу ишляр, хцсусян низамсыз системляри юйрянмяк вя майе щал моделлярини гурмаг цчцн мцщцм рол ойнайыр.