Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BROKHAUZ VƏ YEFRON NƏŞRİYYATI

  БРОКЩАУЗ ВЯ ЙЕФРОН НЯШРИЙЙАТЫ – Русийа няшриййаты. 1889 илдя С.-Петербургда И.А. Йефрон вя алман няшриййат фирмасы “Ф.А. Брокщауз” тяряфиндян тясис едилмишдир. 1898 илдя “Кечмиш Брокщауз вя Йефрон няшриййат иши” сящмдар ъямиййятиня чеврилмишдир. 1890–1907 иллярдя ингилабагядярки Русийада ян бюйцк универсал мялумат китабы олан 43 ъилдлик “Енсиклопедик лцьят”и няшр етмишдир. Лцьятдя Азярбайъанла ялагядар мягаляляр дя верилмишдир. “Йени енсиклопедик лцьят” (1911–16; нязярдя тутулмуш 48 ъилддян 29-у чыхмышдыр), “Кичик енсиклопедик лцьят” (1899–1902; 3 ъилдик), “Енсиклопедик тибб лцьяти” (1892–93; 3 ъилдлик), “Практики тябабят лцьяти” (1907– 15; 5 ъилдлик), “Йящуди енсиклопедийасы” (1908–13; 16 ъилдлик) бурахылмышдыр. 1917 илядяк 236 адда, ясасян, щуманитар сащядя китаб чап едилмишдир. 1919 илдян “Брокщауз–Йефрон няшриййаты” адланмышдыр. 1930 илдя няшриййат фяалиййятини дайандырмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BROKHAUZ VƏ YEFRON NƏŞRİYYATI

  БРОКЩАУЗ ВЯ ЙЕФРОН НЯШРИЙЙАТЫ – Русийа няшриййаты. 1889 илдя С.-Петербургда И.А. Йефрон вя алман няшриййат фирмасы “Ф.А. Брокщауз” тяряфиндян тясис едилмишдир. 1898 илдя “Кечмиш Брокщауз вя Йефрон няшриййат иши” сящмдар ъямиййятиня чеврилмишдир. 1890–1907 иллярдя ингилабагядярки Русийада ян бюйцк универсал мялумат китабы олан 43 ъилдлик “Енсиклопедик лцьят”и няшр етмишдир. Лцьятдя Азярбайъанла ялагядар мягаляляр дя верилмишдир. “Йени енсиклопедик лцьят” (1911–16; нязярдя тутулмуш 48 ъилддян 29-у чыхмышдыр), “Кичик енсиклопедик лцьят” (1899–1902; 3 ъилдик), “Енсиклопедик тибб лцьяти” (1892–93; 3 ъилдлик), “Практики тябабят лцьяти” (1907– 15; 5 ъилдлик), “Йящуди енсиклопедийасы” (1908–13; 16 ъилдлик) бурахылмышдыр. 1917 илядяк 236 адда, ясасян, щуманитар сащядя китаб чап едилмишдир. 1919 илдян “Брокщауз–Йефрон няшриййаты” адланмышдыр. 1930 илдя няшриййат фяалиййятини дайандырмышдыр.

  BROKHAUZ VƏ YEFRON NƏŞRİYYATI

  БРОКЩАУЗ ВЯ ЙЕФРОН НЯШРИЙЙАТЫ – Русийа няшриййаты. 1889 илдя С.-Петербургда И.А. Йефрон вя алман няшриййат фирмасы “Ф.А. Брокщауз” тяряфиндян тясис едилмишдир. 1898 илдя “Кечмиш Брокщауз вя Йефрон няшриййат иши” сящмдар ъямиййятиня чеврилмишдир. 1890–1907 иллярдя ингилабагядярки Русийада ян бюйцк универсал мялумат китабы олан 43 ъилдлик “Енсиклопедик лцьят”и няшр етмишдир. Лцьятдя Азярбайъанла ялагядар мягаляляр дя верилмишдир. “Йени енсиклопедик лцьят” (1911–16; нязярдя тутулмуш 48 ъилддян 29-у чыхмышдыр), “Кичик енсиклопедик лцьят” (1899–1902; 3 ъилдик), “Енсиклопедик тибб лцьяти” (1892–93; 3 ъилдлик), “Практики тябабят лцьяти” (1907– 15; 5 ъилдлик), “Йящуди енсиклопедийасы” (1908–13; 16 ъилдлик) бурахылмышдыр. 1917 илядяк 236 адда, ясасян, щуманитар сащядя китаб чап едилмишдир. 1919 илдян “Брокщауз–Йефрон няшриййаты” адланмышдыр. 1930 илдя няшриййат фяалиййятини дайандырмышдыр.