Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUOTAMA


  БУОТÁМА, Ботома – РФ-дя, Саха (Йакутийа) Респ. яразисиндя чай. Лена чайынын саь голу. Уз. 418 км, щювзясинин сащ. 12,6 мин км2. Алдан йайласынын шм. кянары вя Ленабойу йцксяклик иля ахыр. Йаьыш вя гар сулары иля гидаланыр. Майда эурсулудур. Ортаиллик су сярфи тягр. 43 м3/сан. Октйабр–нойабрдан апрелин ахыры–майын яввялинядяк донмуш олур.


  Буотама чайы.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUOTAMA


  БУОТÁМА, Ботома – РФ-дя, Саха (Йакутийа) Респ. яразисиндя чай. Лена чайынын саь голу. Уз. 418 км, щювзясинин сащ. 12,6 мин км2. Алдан йайласынын шм. кянары вя Ленабойу йцксяклик иля ахыр. Йаьыш вя гар сулары иля гидаланыр. Майда эурсулудур. Ортаиллик су сярфи тягр. 43 м3/сан. Октйабр–нойабрдан апрелин ахыры–майын яввялинядяк донмуш олур.


  Буотама чайы.

  BUOTAMA


  БУОТÁМА, Ботома – РФ-дя, Саха (Йакутийа) Респ. яразисиндя чай. Лена чайынын саь голу. Уз. 418 км, щювзясинин сащ. 12,6 мин км2. Алдан йайласынын шм. кянары вя Ленабойу йцксяклик иля ахыр. Йаьыш вя гар сулары иля гидаланыр. Майда эурсулудур. Ортаиллик су сярфи тягр. 43 м3/сан. Октйабр–нойабрдан апрелин ахыры–майын яввялинядяк донмуш олур.


  Буотама чайы.