Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BROKMEN

  BRÓKMEN (Brockman) – Avstraliya Иttifaqыnda, Qяrbi Avstraliya шtatыnda nadir metallar yataьы; Hols-Krik ш.-ndяn 18 km c.-da yerlяшir. 1980-cы illяrin яvvяlindя kяшf едилмиш, 1990-cы illяrin яvvяlindяn aчыq цsulla istismar olunur. Фilizlяrin цmumi ehtiyatы 50 mln. t-dur. Metallarыn oksidlяrя hesablanmыш ehtiyatы (min t-la): Ta2O5 – 12; Nb2O5 – 150; ZrO2– 520; Y2O3 – 62; HfO2 – 15; lantanoidlяrin oksidlяri – 45; Ga – 5,5; tяsdiq olunmuш ehtiyatlar, uyьun olaraq: 3,6; 45; 96; 11; 3; 8,4; 1. Oksidlяrin filizdяki orta miqdarы (%-lя): Ta2O5 – 0,04; Nb2O5– 0,44; ZrO2 – 1,03; Y2O3 – 0,12; HfO2 – 0,04; lantanoidlяrin oksidlяri (Sm – Lu) – tяqr. 0,11; Ga2O3 – 0,01. Tektonik planda Avstraliya kristallik qalxanыnыn шm.-ш. kяnarыnda, Alt Proterozoyun zяif metamorfizlяшmiш vulkanogen-чюkmя sцxurlar qurшaьы hцdudlarыnda yerlяшir. Nadir metallarыn yeni geoloji-sяnaye tipи yataqlarыna aiddir. Niobiumlu tuflarda (qяlяvi qranitoidlяrin effuziv analoqu) lokallaшmышdыr. Filiz cisimlяrinin uz. 3500 m-яdяk, eni 8–30 m-dir; 70 m dяrinliyяdяk izlяnir. Яsas filiz minerallarы: tantalit, kolumbit, piroxlor, loparit vя s. Yataьыn шm.-ыnda vя c.-unda perspektivli яrazilяr var.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BROKMEN

  BRÓKMEN (Brockman) – Avstraliya Иttifaqыnda, Qяrbi Avstraliya шtatыnda nadir metallar yataьы; Hols-Krik ш.-ndяn 18 km c.-da yerlяшir. 1980-cы illяrin яvvяlindя kяшf едилмиш, 1990-cы illяrin яvvяlindяn aчыq цsulla istismar olunur. Фilizlяrin цmumi ehtiyatы 50 mln. t-dur. Metallarыn oksidlяrя hesablanmыш ehtiyatы (min t-la): Ta2O5 – 12; Nb2O5 – 150; ZrO2– 520; Y2O3 – 62; HfO2 – 15; lantanoidlяrin oksidlяri – 45; Ga – 5,5; tяsdiq olunmuш ehtiyatlar, uyьun olaraq: 3,6; 45; 96; 11; 3; 8,4; 1. Oksidlяrin filizdяki orta miqdarы (%-lя): Ta2O5 – 0,04; Nb2O5– 0,44; ZrO2 – 1,03; Y2O3 – 0,12; HfO2 – 0,04; lantanoidlяrin oksidlяri (Sm – Lu) – tяqr. 0,11; Ga2O3 – 0,01. Tektonik planda Avstraliya kristallik qalxanыnыn шm.-ш. kяnarыnda, Alt Proterozoyun zяif metamorfizlяшmiш vulkanogen-чюkmя sцxurlar qurшaьы hцdudlarыnda yerlяшir. Nadir metallarыn yeni geoloji-sяnaye tipи yataqlarыna aiddir. Niobiumlu tuflarda (qяlяvi qranitoidlяrin effuziv analoqu) lokallaшmышdыr. Filiz cisimlяrinin uz. 3500 m-яdяk, eni 8–30 m-dir; 70 m dяrinliyяdяk izlяnir. Яsas filiz minerallarы: tantalit, kolumbit, piroxlor, loparit vя s. Yataьыn шm.-ыnda vя c.-unda perspektivli яrazilяr var.

  BROKMEN

  BRÓKMEN (Brockman) – Avstraliya Иttifaqыnda, Qяrbi Avstraliya шtatыnda nadir metallar yataьы; Hols-Krik ш.-ndяn 18 km c.-da yerlяшir. 1980-cы illяrin яvvяlindя kяшf едилмиш, 1990-cы illяrin яvvяlindяn aчыq цsulla istismar olunur. Фilizlяrin цmumi ehtiyatы 50 mln. t-dur. Metallarыn oksidlяrя hesablanmыш ehtiyatы (min t-la): Ta2O5 – 12; Nb2O5 – 150; ZrO2– 520; Y2O3 – 62; HfO2 – 15; lantanoidlяrin oksidlяri – 45; Ga – 5,5; tяsdiq olunmuш ehtiyatlar, uyьun olaraq: 3,6; 45; 96; 11; 3; 8,4; 1. Oksidlяrin filizdяki orta miqdarы (%-lя): Ta2O5 – 0,04; Nb2O5– 0,44; ZrO2 – 1,03; Y2O3 – 0,12; HfO2 – 0,04; lantanoidlяrin oksidlяri (Sm – Lu) – tяqr. 0,11; Ga2O3 – 0,01. Tektonik planda Avstraliya kristallik qalxanыnыn шm.-ш. kяnarыnda, Alt Proterozoyun zяif metamorfizlяшmiш vulkanogen-чюkmя sцxurlar qurшaьы hцdudlarыnda yerlяшir. Nadir metallarыn yeni geoloji-sяnaye tipи yataqlarыna aiddir. Niobiumlu tuflarda (qяlяvi qranitoidlяrin effuziv analoqu) lokallaшmышdыr. Filiz cisimlяrinin uz. 3500 m-яdяk, eni 8–30 m-dir; 70 m dяrinliyяdяk izlяnir. Яsas filiz minerallarы: tantalit, kolumbit, piroxlor, loparit vя s. Yataьыn шm.-ыnda vя c.-unda perspektivli яrazilяr var.