Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BURA


  BURÁ  – aь) – tяbii boratlar sinfinя aid mineral – Na2[B4O5(OH)4]·8H2O. Monoklin sinqoniyada kristallaшыr. Kristallarы qыsa-prizmatik formadadыr; gil sцxurlarыnda чox vaxt dяnяvяr kцtlяlяr, qabыqlar, linzalar vя damarcыqlar яmяlя gяtirir. Rяngi bozumtul, yaxud yaшыlыmtыl чalarlы aьdыr; bяzяn rяngsizdir. Шцшя-yaь parыltыlыdыr. Sяrtliyi 2–2,5; sыxlыьы 1710– 1720 kq/m3. Kюvrяkdir, suda hяll olur. Duzlu gюl sularыnыn buxarlanmasыndan kimyяvi чюkmя yolu ilя яmяlя gяlir. Иsti bulaqlarыn, palчыq vulkanlarыnыn чюkцntцlяrindя rast gяlinir. Bor filizlяrinin яsas minerallarыndandыr. Яn bюyцk yataqlarы ABШ-dadыr (Юlцm Dяrяsi, Boraks vя Sюrls gюllяri).

  Бура.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BURA


  BURÁ  – aь) – tяbii boratlar sinfinя aid mineral – Na2[B4O5(OH)4]·8H2O. Monoklin sinqoniyada kristallaшыr. Kristallarы qыsa-prizmatik formadadыr; gil sцxurlarыnda чox vaxt dяnяvяr kцtlяlяr, qabыqlar, linzalar vя damarcыqlar яmяlя gяtirir. Rяngi bozumtul, yaxud yaшыlыmtыl чalarlы aьdыr; bяzяn rяngsizdir. Шцшя-yaь parыltыlыdыr. Sяrtliyi 2–2,5; sыxlыьы 1710– 1720 kq/m3. Kюvrяkdir, suda hяll olur. Duzlu gюl sularыnыn buxarlanmasыndan kimyяvi чюkmя yolu ilя яmяlя gяlir. Иsti bulaqlarыn, palчыq vulkanlarыnыn чюkцntцlяrindя rast gяlinir. Bor filizlяrinin яsas minerallarыndandыr. Яn bюyцk yataqlarы ABШ-dadыr (Юlцm Dяrяsi, Boraks vя Sюrls gюllяri).

  Бура.

  BURA


  BURÁ  – aь) – tяbii boratlar sinfinя aid mineral – Na2[B4O5(OH)4]·8H2O. Monoklin sinqoniyada kristallaшыr. Kristallarы qыsa-prizmatik formadadыr; gil sцxurlarыnda чox vaxt dяnяvяr kцtlяlяr, qabыqlar, linzalar vя damarcыqlar яmяlя gяtirir. Rяngi bozumtul, yaxud yaшыlыmtыl чalarlы aьdыr; bяzяn rяngsizdir. Шцшя-yaь parыltыlыdыr. Sяrtliyi 2–2,5; sыxlыьы 1710– 1720 kq/m3. Kюvrяkdir, suda hяll olur. Duzlu gюl sularыnыn buxarlanmasыndan kimyяvi чюkmя yolu ilя яmяlя gяlir. Иsti bulaqlarыn, palчыq vulkanlarыnыn чюkцntцlяrindя rast gяlinir. Bor filizlяrinin яsas minerallarыndandыr. Яn bюyцk yataqlarы ABШ-dadыr (Юlцm Dяrяsi, Boraks vя Sюrls gюllяri).

  Бура.