Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BURAXILIŞ ZOLAĞI

  БУРАХЫЛЫШ ЗОЛАЬЫ, тезликлярин бурахылыш золаьы – тезликляр диа- пазону; електрик, акустик, радиотехники вя йа оптик гурьуларын чыхышындакы рягслярин амплитудунун тезликдян кифайят гядяр зяиф асылылыьы сигналын формасыны тящриф етмядян, онун бу тезликлярдя ютцрцлмясини тямин едир. Бу диапазонда гур- ьуларын чыхышындакы рягслярин амплитудунун онларын эиришиндяки рягслярин амплитудуна нисбяти мцяййян сявиййядян ашаьы дцшмцр (адятян, макс. гиймятдян бир нечя дБ аз олур). Сигналларын йолверилян тящрифлярля ютцрцлмяси цчцн Б.з. телефон рабитясиндя 300–3400 Щс, радио верилишляри системиндя 30 Щс-дян 15 кЩс-ядяк, ТВ видеоканалларында 50 Щс-дян 6 МЩс-я-дяк гябул едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BURAXILIŞ ZOLAĞI

  БУРАХЫЛЫШ ЗОЛАЬЫ, тезликлярин бурахылыш золаьы – тезликляр диа- пазону; електрик, акустик, радиотехники вя йа оптик гурьуларын чыхышындакы рягслярин амплитудунун тезликдян кифайят гядяр зяиф асылылыьы сигналын формасыны тящриф етмядян, онун бу тезликлярдя ютцрцлмясини тямин едир. Бу диапазонда гур- ьуларын чыхышындакы рягслярин амплитудунун онларын эиришиндяки рягслярин амплитудуна нисбяти мцяййян сявиййядян ашаьы дцшмцр (адятян, макс. гиймятдян бир нечя дБ аз олур). Сигналларын йолверилян тящрифлярля ютцрцлмяси цчцн Б.з. телефон рабитясиндя 300–3400 Щс, радио верилишляри системиндя 30 Щс-дян 15 кЩс-ядяк, ТВ видеоканалларында 50 Щс-дян 6 МЩс-я-дяк гябул едилир.

  BURAXILIŞ ZOLAĞI

  БУРАХЫЛЫШ ЗОЛАЬЫ, тезликлярин бурахылыш золаьы – тезликляр диа- пазону; електрик, акустик, радиотехники вя йа оптик гурьуларын чыхышындакы рягслярин амплитудунун тезликдян кифайят гядяр зяиф асылылыьы сигналын формасыны тящриф етмядян, онун бу тезликлярдя ютцрцлмясини тямин едир. Бу диапазонда гур- ьуларын чыхышындакы рягслярин амплитудунун онларын эиришиндяки рягслярин амплитудуна нисбяти мцяййян сявиййядян ашаьы дцшмцр (адятян, макс. гиймятдян бир нечя дБ аз олур). Сигналларын йолверилян тящрифлярля ютцрцлмяси цчцн Б.з. телефон рабитясиндя 300–3400 Щс, радио верилишляри системиндя 30 Щс-дян 15 кЩс-ядяк, ТВ видеоканалларында 50 Щс-дян 6 МЩс-я-дяк гябул едилир.