Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BROMİD TURŞUSU

  БРОМИД ТУРШУСУ, щ и д р о э е н - б р о м и д   т у р ш у с у – щидроэен-бромидин (ЩБр) сулу мящлулу; кяскин ийли, рянэсиз майе; гцввятли туршудур (пК0–9; ЩБр мящлулда там диссосиасийа олунур); гцввятли редуксийаедиъидир (щаванын оксиэени иля Бр2 айрылмагла тядриъян оксидляшир); дузлары бромидляр адланыр. Б.т. платинляшдирилмиш асбест иштиракында 500–550°Ъ-дя Бр2 бухарларынын Щ2 иля гаршылыглы тясириндян; фосфор бромидляринин щидролизиндян, цзви бирляшмялярин бромтяркибли тюрямяляринин синтезиндя ялавя мящсул кими; Бр2-ун су иштиракында СО2 вя йа С-ля реаксийасындан алыныр. Б.т. цзви вя гейри- цзви бромтяркибли бирляшмялярин синтезиндя, цзви синтездя катализатор гисминдя истифадя едилир. Б.т. зящярлидир, дяридя эиъишмя вя илтищаб тюрядир. Йолверилян гатылыг щядди 10 мгм3-дир.
    

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BROMİD TURŞUSU

  БРОМИД ТУРШУСУ, щ и д р о э е н - б р о м и д   т у р ш у с у – щидроэен-бромидин (ЩБр) сулу мящлулу; кяскин ийли, рянэсиз майе; гцввятли туршудур (пК0–9; ЩБр мящлулда там диссосиасийа олунур); гцввятли редуксийаедиъидир (щаванын оксиэени иля Бр2 айрылмагла тядриъян оксидляшир); дузлары бромидляр адланыр. Б.т. платинляшдирилмиш асбест иштиракында 500–550°Ъ-дя Бр2 бухарларынын Щ2 иля гаршылыглы тясириндян; фосфор бромидляринин щидролизиндян, цзви бирляшмялярин бромтяркибли тюрямяляринин синтезиндя ялавя мящсул кими; Бр2-ун су иштиракында СО2 вя йа С-ля реаксийасындан алыныр. Б.т. цзви вя гейри- цзви бромтяркибли бирляшмялярин синтезиндя, цзви синтездя катализатор гисминдя истифадя едилир. Б.т. зящярлидир, дяридя эиъишмя вя илтищаб тюрядир. Йолверилян гатылыг щядди 10 мгм3-дир.
    

  BROMİD TURŞUSU

  БРОМИД ТУРШУСУ, щ и д р о э е н - б р о м и д   т у р ш у с у – щидроэен-бромидин (ЩБр) сулу мящлулу; кяскин ийли, рянэсиз майе; гцввятли туршудур (пК0–9; ЩБр мящлулда там диссосиасийа олунур); гцввятли редуксийаедиъидир (щаванын оксиэени иля Бр2 айрылмагла тядриъян оксидляшир); дузлары бромидляр адланыр. Б.т. платинляшдирилмиш асбест иштиракында 500–550°Ъ-дя Бр2 бухарларынын Щ2 иля гаршылыглы тясириндян; фосфор бромидляринин щидролизиндян, цзви бирляшмялярин бромтяркибли тюрямяляринин синтезиндя ялавя мящсул кими; Бр2-ун су иштиракында СО2 вя йа С-ля реаксийасындан алыныр. Б.т. цзви вя гейри- цзви бромтяркибли бирляшмялярин синтезиндя, цзви синтездя катализатор гисминдя истифадя едилир. Б.т. зящярлидир, дяридя эиъишмя вя илтищаб тюрядир. Йолверилян гатылыг щядди 10 мгм3-дир.