Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BROMODERMA

  БРОМОДÉРМА (лат. бромум – бром + йун. δέρμα – дяри) – токсидермийанын бир нювц; бром препаратларыны, хцсусиля калиум-бромиди узун мцддят гябул етдикдя, щямчинин инсанларда бунлара гаршы йцксяк щяссаслыг олдугда баш верир. Щамилялик заманы ана узун мцддят бром препаратлары гябул етдикдя дюлдя (анаданэялмя); щямчинин сцдямяр ушагларда Б. инкишаф едя биляр. Цздя (бурун, додаг, гашлар), башын тцклц щиссясиндя, ашаьы ятрафларда (хцсусян балдырларда), ъинсиййят органларында эюйярмиш сызанаг вя йа бянювшяйи рянэдя шишябянзяр пиляквары сяпмялярин ямяля эялмяси иля сяъиййялянир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BROMODERMA

  БРОМОДÉРМА (лат. бромум – бром + йун. δέρμα – дяри) – токсидермийанын бир нювц; бром препаратларыны, хцсусиля калиум-бромиди узун мцддят гябул етдикдя, щямчинин инсанларда бунлара гаршы йцксяк щяссаслыг олдугда баш верир. Щамилялик заманы ана узун мцддят бром препаратлары гябул етдикдя дюлдя (анаданэялмя); щямчинин сцдямяр ушагларда Б. инкишаф едя биляр. Цздя (бурун, додаг, гашлар), башын тцклц щиссясиндя, ашаьы ятрафларда (хцсусян балдырларда), ъинсиййят органларында эюйярмиш сызанаг вя йа бянювшяйи рянэдя шишябянзяр пиляквары сяпмялярин ямяля эялмяси иля сяъиййялянир.

  BROMODERMA

  БРОМОДÉРМА (лат. бромум – бром + йун. δέρμα – дяри) – токсидермийанын бир нювц; бром препаратларыны, хцсусиля калиум-бромиди узун мцддят гябул етдикдя, щямчинин инсанларда бунлара гаршы йцксяк щяссаслыг олдугда баш верир. Щамилялик заманы ана узун мцддят бром препаратлары гябул етдикдя дюлдя (анаданэялмя); щямчинин сцдямяр ушагларда Б. инкишаф едя биляр. Цздя (бурун, додаг, гашлар), башын тцклц щиссясиндя, ашаьы ятрафларда (хцсусян балдырларда), ъинсиййят органларында эюйярмиш сызанаг вя йа бянювшяйи рянэдя шишябянзяр пиляквары сяпмялярин ямяля эялмяси иля сяъиййялянир.