Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BRONXİT

  БРОНХИТ (бронхлар + … ит) – бронхларын, ясасян, селикли гишасынын илтищабы; тяняффцс органларынын тез-тез баш верян хястяликляриндян бири. Эедишиня эюря кяскин вя хроники олур. Кяскин Б.-ин ясас сябябляри: инфексийа (вируслу, бактериал), бязян физики (сехлярдя исти гуру щава; сойуг щава вя с.) вя кимйяви (азот оксидляри, кцкцрд-диоксид, лаклар, бойалар вя с.) амиллярин тясири. Тцтцн мямулатларындан вя алкоголдан чох истифадя етмяк, сойугдяймя, бурун-удлаьын хроники илтищаби хястяликляри Б.-ин инкишафына шяраит йарадыр. Хястялийин башланьыъ мярщялясиндя зюкям, ларинэит, гуру, бязян йаш юскцряк, йорьунлуг щисси, зяифлик, бядян темп-рунун йцксялмяси; вязиййят аьырлашдыгда цмуми язэинлик, тянэняфяслик, селикли-иринли, йахуд иринли-бяльямли йаш юскцрякля явяз олунан гуру юскцряк мцшащидя едилир. Аускултасийа заманы сярт тяняффцс, гуру хырылты олур. Кяскин Б.-ин симптомлары 7–10 эцня йох олур.
     М ц а л и ъ я с и: чохлу майе гябулу, поливитаминляр, бяльямэятириъи дярманлар; аьыр Б. заманы антибиотикляр, бронхолитик дярманлар (адреномиметик дярманлар, холинолитик дярманлар, спазмолитик дярманлар) тяйин едилир.
     Хястялик ики ил ярзиндя илдя 3 айдан артыг юскцрякля давам едярся, хроники Б. адланыр. Хроники Б.-ля ян чох кишиляр вя йашлы инсанлар хястялянир; о, ямяк габилиййятли инсанларда ялиллийин даща чох раст эялинян сябябляриндяндир. Адятян бронхларын узун мцддят гыъыгланмасы фонунда (сигарят чякмяк, тоз, тцстц вя с.) инкишаф едир; кяскинляшмя инфексийа нятиъясиндя баш верир. Бронхларын селикли гишасынын даими гыъыгланмасы даща чох бяльям ифразы иля мцшайият олунур вя бу да хястяни яввялъя сящяр, сонра ися эеъя вя эцндцз наращат едян, сойуг вя рцтубятли щавада эцълянян юскцряйя кечир. Кяскинляшмя заманы бяльям даща гаты, сарымтыл вя йа йашылымтыл чаларлы, селикли-иринли, йахуд иринли олур. Юскцряк тутмасы заманы тянэняфяслик мейдана чыхыр. Хроники Б.-ин ян аьыр формаларындан бири обструктив Б.-дир; о, бронхларын дешийинин даралмасы иля сяъиййялянир вя аь ъийяр емфиземасы иля йанашы аь ъийярин хроники обструктив хястялийинин тяркиб щиссясидир. Обструктив Б.-ли хястялярдя щяр щансы физики эярэинлик заманы тянэняфяслик йараныр.
    Хроники Б.-ин м ц а л и ъ я с и щям кяскинляшмя (антибиотикляр, бяльямэятириъи, бронхэенишляндириъи дярманлар), щям дя ремиссийа (бяльямэятириъи вя бронхолитик дярманлар, физиотерапийа, чохлу майе гябулу, инщалйасийа вя с.) мярщялясиндя апарылыр.
     П р о ф и л а к т и к а с ы: саьлам щяйат тярзи (тцтцн мямулатларынын истифадясиндян имтина) вя ятраф мцщитин саьламлашдырылмасы цзря тядбирляр (о ъцмлядян пешя зярярляринин арадан галдырылмасы).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BRONXİT

  БРОНХИТ (бронхлар + … ит) – бронхларын, ясасян, селикли гишасынын илтищабы; тяняффцс органларынын тез-тез баш верян хястяликляриндян бири. Эедишиня эюря кяскин вя хроники олур. Кяскин Б.-ин ясас сябябляри: инфексийа (вируслу, бактериал), бязян физики (сехлярдя исти гуру щава; сойуг щава вя с.) вя кимйяви (азот оксидляри, кцкцрд-диоксид, лаклар, бойалар вя с.) амиллярин тясири. Тцтцн мямулатларындан вя алкоголдан чох истифадя етмяк, сойугдяймя, бурун-удлаьын хроники илтищаби хястяликляри Б.-ин инкишафына шяраит йарадыр. Хястялийин башланьыъ мярщялясиндя зюкям, ларинэит, гуру, бязян йаш юскцряк, йорьунлуг щисси, зяифлик, бядян темп-рунун йцксялмяси; вязиййят аьырлашдыгда цмуми язэинлик, тянэняфяслик, селикли-иринли, йахуд иринли-бяльямли йаш юскцрякля явяз олунан гуру юскцряк мцшащидя едилир. Аускултасийа заманы сярт тяняффцс, гуру хырылты олур. Кяскин Б.-ин симптомлары 7–10 эцня йох олур.
     М ц а л и ъ я с и: чохлу майе гябулу, поливитаминляр, бяльямэятириъи дярманлар; аьыр Б. заманы антибиотикляр, бронхолитик дярманлар (адреномиметик дярманлар, холинолитик дярманлар, спазмолитик дярманлар) тяйин едилир.
     Хястялик ики ил ярзиндя илдя 3 айдан артыг юскцрякля давам едярся, хроники Б. адланыр. Хроники Б.-ля ян чох кишиляр вя йашлы инсанлар хястялянир; о, ямяк габилиййятли инсанларда ялиллийин даща чох раст эялинян сябябляриндяндир. Адятян бронхларын узун мцддят гыъыгланмасы фонунда (сигарят чякмяк, тоз, тцстц вя с.) инкишаф едир; кяскинляшмя инфексийа нятиъясиндя баш верир. Бронхларын селикли гишасынын даими гыъыгланмасы даща чох бяльям ифразы иля мцшайият олунур вя бу да хястяни яввялъя сящяр, сонра ися эеъя вя эцндцз наращат едян, сойуг вя рцтубятли щавада эцълянян юскцряйя кечир. Кяскинляшмя заманы бяльям даща гаты, сарымтыл вя йа йашылымтыл чаларлы, селикли-иринли, йахуд иринли олур. Юскцряк тутмасы заманы тянэняфяслик мейдана чыхыр. Хроники Б.-ин ян аьыр формаларындан бири обструктив Б.-дир; о, бронхларын дешийинин даралмасы иля сяъиййялянир вя аь ъийяр емфиземасы иля йанашы аь ъийярин хроники обструктив хястялийинин тяркиб щиссясидир. Обструктив Б.-ли хястялярдя щяр щансы физики эярэинлик заманы тянэняфяслик йараныр.
    Хроники Б.-ин м ц а л и ъ я с и щям кяскинляшмя (антибиотикляр, бяльямэятириъи, бронхэенишляндириъи дярманлар), щям дя ремиссийа (бяльямэятириъи вя бронхолитик дярманлар, физиотерапийа, чохлу майе гябулу, инщалйасийа вя с.) мярщялясиндя апарылыр.
     П р о ф и л а к т и к а с ы: саьлам щяйат тярзи (тцтцн мямулатларынын истифадясиндян имтина) вя ятраф мцщитин саьламлашдырылмасы цзря тядбирляр (о ъцмлядян пешя зярярляринин арадан галдырылмасы).

  BRONXİT

  БРОНХИТ (бронхлар + … ит) – бронхларын, ясасян, селикли гишасынын илтищабы; тяняффцс органларынын тез-тез баш верян хястяликляриндян бири. Эедишиня эюря кяскин вя хроники олур. Кяскин Б.-ин ясас сябябляри: инфексийа (вируслу, бактериал), бязян физики (сехлярдя исти гуру щава; сойуг щава вя с.) вя кимйяви (азот оксидляри, кцкцрд-диоксид, лаклар, бойалар вя с.) амиллярин тясири. Тцтцн мямулатларындан вя алкоголдан чох истифадя етмяк, сойугдяймя, бурун-удлаьын хроники илтищаби хястяликляри Б.-ин инкишафына шяраит йарадыр. Хястялийин башланьыъ мярщялясиндя зюкям, ларинэит, гуру, бязян йаш юскцряк, йорьунлуг щисси, зяифлик, бядян темп-рунун йцксялмяси; вязиййят аьырлашдыгда цмуми язэинлик, тянэняфяслик, селикли-иринли, йахуд иринли-бяльямли йаш юскцрякля явяз олунан гуру юскцряк мцшащидя едилир. Аускултасийа заманы сярт тяняффцс, гуру хырылты олур. Кяскин Б.-ин симптомлары 7–10 эцня йох олур.
     М ц а л и ъ я с и: чохлу майе гябулу, поливитаминляр, бяльямэятириъи дярманлар; аьыр Б. заманы антибиотикляр, бронхолитик дярманлар (адреномиметик дярманлар, холинолитик дярманлар, спазмолитик дярманлар) тяйин едилир.
     Хястялик ики ил ярзиндя илдя 3 айдан артыг юскцрякля давам едярся, хроники Б. адланыр. Хроники Б.-ля ян чох кишиляр вя йашлы инсанлар хястялянир; о, ямяк габилиййятли инсанларда ялиллийин даща чох раст эялинян сябябляриндяндир. Адятян бронхларын узун мцддят гыъыгланмасы фонунда (сигарят чякмяк, тоз, тцстц вя с.) инкишаф едир; кяскинляшмя инфексийа нятиъясиндя баш верир. Бронхларын селикли гишасынын даими гыъыгланмасы даща чох бяльям ифразы иля мцшайият олунур вя бу да хястяни яввялъя сящяр, сонра ися эеъя вя эцндцз наращат едян, сойуг вя рцтубятли щавада эцълянян юскцряйя кечир. Кяскинляшмя заманы бяльям даща гаты, сарымтыл вя йа йашылымтыл чаларлы, селикли-иринли, йахуд иринли олур. Юскцряк тутмасы заманы тянэняфяслик мейдана чыхыр. Хроники Б.-ин ян аьыр формаларындан бири обструктив Б.-дир; о, бронхларын дешийинин даралмасы иля сяъиййялянир вя аь ъийяр емфиземасы иля йанашы аь ъийярин хроники обструктив хястялийинин тяркиб щиссясидир. Обструктив Б.-ли хястялярдя щяр щансы физики эярэинлик заманы тянэняфяслик йараныр.
    Хроники Б.-ин м ц а л и ъ я с и щям кяскинляшмя (антибиотикляр, бяльямэятириъи, бронхэенишляндириъи дярманлар), щям дя ремиссийа (бяльямэятириъи вя бронхолитик дярманлар, физиотерапийа, чохлу майе гябулу, инщалйасийа вя с.) мярщялясиндя апарылыр.
     П р о ф и л а к т и к а с ы: саьлам щяйат тярзи (тцтцн мямулатларынын истифадясиндян имтина) вя ятраф мцщитин саьламлашдырылмасы цзря тядбирляр (о ъцмлядян пешя зярярляринин арадан галдырылмасы).