Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  BABA FƏRƏC TƏBRİZİ

  (? – 1172/73, Тябриз) – Тябризин мяшщур суфи шейхляриндян олмушдур. Ибн Кярбялайинин “Рювзятцл-ъинан вя ъяннятцл-ъинан” ясяриндя Баба Фяряъин юз ханяэащы (завийя) олдуьу гейд едилмишдир. Я. Ъами “Няфящатцлцнс” тязкирясиндя кцбрявиййя тяригятинин башчысы Шейх Няъмяддин Кцбрявинин ондан тясирляндийини йазмышдыр. Шейх Мащмуд Шябцстяри “Сяадятнамя” ясяриндя эюстярир ки, Баба Фяряъ дцнйада шярин олдуьуну гябул етмир, щяр шейдя хейир гайнаьы ахтарырды.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  BABA FƏRƏC TƏBRİZİ

  (? – 1172/73, Тябриз) – Тябризин мяшщур суфи шейхляриндян олмушдур. Ибн Кярбялайинин “Рювзятцл-ъинан вя ъяннятцл-ъинан” ясяриндя Баба Фяряъин юз ханяэащы (завийя) олдуьу гейд едилмишдир. Я. Ъами “Няфящатцлцнс” тязкирясиндя кцбрявиййя тяригятинин башчысы Шейх Няъмяддин Кцбрявинин ондан тясирляндийини йазмышдыр. Шейх Мащмуд Шябцстяри “Сяадятнамя” ясяриндя эюстярир ки, Баба Фяряъ дцнйада шярин олдуьуну гябул етмир, щяр шейдя хейир гайнаьы ахтарырды.

  BABA FƏRƏC TƏBRİZİ

  (? – 1172/73, Тябриз) – Тябризин мяшщур суфи шейхляриндян олмушдур. Ибн Кярбялайинин “Рювзятцл-ъинан вя ъяннятцл-ъинан” ясяриндя Баба Фяряъин юз ханяэащы (завийя) олдуьу гейд едилмишдир. Я. Ъами “Няфящатцлцнс” тязкирясиндя кцбрявиййя тяригятинин башчысы Шейх Няъмяддин Кцбрявинин ондан тясирляндийини йазмышдыр. Шейх Мащмуд Шябцстяри “Сяадятнамя” ясяриндя эюстярир ки, Баба Фяряъ дцнйада шярин олдуьуну гябул етмир, щяр шейдя хейир гайнаьы ахтарырды.