Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BRONXOQRAFİYA

  БРОНХОГРÁФИЙА (бронхлар + …графийа) – няфяс борусу вя бронх йолларынын, онлара рентэеноконтраст маддя (йодолипол, пропилйодон вя с.) йеритдикдян сонра рентэеноложи мцайиняси цсулу. Илк дяфя инсанын Б.-сы 1918 илдя американ щякими Ш. Ъексон тяряфиндян апарылмышдыр. Тяняффцс йолларынын морфолоэийасы вя функсийасыны юйрянмяк, онларда олан патоложи дяйишикликляри (бронхоектаз, бронхларын шиши, бронхостеноз вя с.) ашкар етмяк цчцн Б. наркоз алтында, йахуд йерли анестезийа иля апарылыр. Мцасир тибб практикасында Б. компйутер рентэен томографийасы иля явяз олунур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BRONXOQRAFİYA

  БРОНХОГРÁФИЙА (бронхлар + …графийа) – няфяс борусу вя бронх йолларынын, онлара рентэеноконтраст маддя (йодолипол, пропилйодон вя с.) йеритдикдян сонра рентэеноложи мцайиняси цсулу. Илк дяфя инсанын Б.-сы 1918 илдя американ щякими Ш. Ъексон тяряфиндян апарылмышдыр. Тяняффцс йолларынын морфолоэийасы вя функсийасыны юйрянмяк, онларда олан патоложи дяйишикликляри (бронхоектаз, бронхларын шиши, бронхостеноз вя с.) ашкар етмяк цчцн Б. наркоз алтында, йахуд йерли анестезийа иля апарылыр. Мцасир тибб практикасында Б. компйутер рентэен томографийасы иля явяз олунур.

  BRONXOQRAFİYA

  БРОНХОГРÁФИЙА (бронхлар + …графийа) – няфяс борусу вя бронх йолларынын, онлара рентэеноконтраст маддя (йодолипол, пропилйодон вя с.) йеритдикдян сонра рентэеноложи мцайиняси цсулу. Илк дяфя инсанын Б.-сы 1918 илдя американ щякими Ш. Ъексон тяряфиндян апарылмышдыр. Тяняффцс йолларынын морфолоэийасы вя функсийасыны юйрянмяк, онларда олан патоложи дяйишикликляри (бронхоектаз, бронхларын шиши, бронхостеноз вя с.) ашкар етмяк цчцн Б. наркоз алтында, йахуд йерли анестезийа иля апарылыр. Мцасир тибб практикасында Б. компйутер рентэен томографийасы иля явяз олунур.