Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BRONXOSKOPİYA

  БРОНХОСКОПИЙА (бронхлар+ …скопийа), т р а х е о б р о н х о с к о п и й а – няфяс борусу вя бронхларын аьыздан дахил едилян бронхоскоп васитясиля мцайиня цсулу. Диагностик Б. кечмяйян юскцрякля, тянэняфясликля, ганщайхырма вя аь ъийяр ганахмасы иля мцшайият олунан няфяс борусунда, бронхларда, аь ъийяр вя дюш гяфяси дахили лимфа дцйцнляриндяки патоложи просесляр заманы тятбиг олунур. Диагностик Б. заманы бактериоложи мцайиня цчцн няфяс борусу вя бронхларын ичиндяки мющтявиййатдан эютцрмяк, щямчинин биопсийа йериня йетирмяк мцмкцндцр. Мцалиъя Б.-сындан йад ъисмлярин, илтищаби хястяликляр заманы артыг секретин кянарлашдырылмасы, абсес вя кавернанын дренажланмасы, аь ъийяр ганахмасынын дайандырылмасы, дярман маддяляринин йерли дахил едилмяси цчцн истифадя едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BRONXOSKOPİYA

  БРОНХОСКОПИЙА (бронхлар+ …скопийа), т р а х е о б р о н х о с к о п и й а – няфяс борусу вя бронхларын аьыздан дахил едилян бронхоскоп васитясиля мцайиня цсулу. Диагностик Б. кечмяйян юскцрякля, тянэняфясликля, ганщайхырма вя аь ъийяр ганахмасы иля мцшайият олунан няфяс борусунда, бронхларда, аь ъийяр вя дюш гяфяси дахили лимфа дцйцнляриндяки патоложи просесляр заманы тятбиг олунур. Диагностик Б. заманы бактериоложи мцайиня цчцн няфяс борусу вя бронхларын ичиндяки мющтявиййатдан эютцрмяк, щямчинин биопсийа йериня йетирмяк мцмкцндцр. Мцалиъя Б.-сындан йад ъисмлярин, илтищаби хястяликляр заманы артыг секретин кянарлашдырылмасы, абсес вя кавернанын дренажланмасы, аь ъийяр ганахмасынын дайандырылмасы, дярман маддяляринин йерли дахил едилмяси цчцн истифадя едилир.

  BRONXOSKOPİYA

  БРОНХОСКОПИЙА (бронхлар+ …скопийа), т р а х е о б р о н х о с к о п и й а – няфяс борусу вя бронхларын аьыздан дахил едилян бронхоскоп васитясиля мцайиня цсулу. Диагностик Б. кечмяйян юскцрякля, тянэняфясликля, ганщайхырма вя аь ъийяр ганахмасы иля мцшайият олунан няфяс борусунда, бронхларда, аь ъийяр вя дюш гяфяси дахили лимфа дцйцнляриндяки патоложи просесляр заманы тятбиг олунур. Диагностик Б. заманы бактериоложи мцайиня цчцн няфяс борусу вя бронхларын ичиндяки мющтявиййатдан эютцрмяк, щямчинин биопсийа йериня йетирмяк мцмкцндцр. Мцалиъя Б.-сындан йад ъисмлярин, илтищаби хястяликляр заманы артыг секретин кянарлашдырылмасы, абсес вя кавернанын дренажланмасы, аь ъийяр ганахмасынын дайандырылмасы, дярман маддяляринин йерли дахил едилмяси цчцн истифадя едилир.