Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BRONTOTERİ

  BRONTOTÉRИ (Brontotherium) – brontoteriкимиляр фясилясиндян nяsli kяsilmiш tяkdыrnaqlыlar cinsi. 10-a yaxыn nюvц olмушдур. Шimali Amerikanыn Цст Еosen чюkцntцlяrindяn mяlumdur. Иri kяrgяdana охшайырды. Uz. 5 m-ядяк, cidov hцnd. 2,4 m-ядяк, кцтляси 4,5 t-a qяdяr vя bir cцt iri burun buynuzlarы (erkяklяrdя daha ири) olмушдур. Azы diшlяri alчaq kюklц, geniш vя yastы, qabarыq-йувалы, yumшaq bitkilяrlя qidalanmaьa uyьunlaшmышды. Dюrdbarmaqlы юn, цчbarmaqlы arxa ятрафлары qыsa, бeyнi чox kiчik иди. Aчыq yerlяrdя, sу hюvzяlяri yaxыnlыьыnda yaшaмышдыр.

  Бронтотери (Brontotherium).


Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BRONTOTERİ

  BRONTOTÉRИ (Brontotherium) – brontoteriкимиляр фясилясиндян nяsli kяsilmiш tяkdыrnaqlыlar cinsi. 10-a yaxыn nюvц olмушдур. Шimali Amerikanыn Цст Еosen чюkцntцlяrindяn mяlumdur. Иri kяrgяdana охшайырды. Uz. 5 m-ядяк, cidov hцnd. 2,4 m-ядяк, кцтляси 4,5 t-a qяdяr vя bir cцt iri burun buynuzlarы (erkяklяrdя daha ири) olмушдур. Azы diшlяri alчaq kюklц, geniш vя yastы, qabarыq-йувалы, yumшaq bitkilяrlя qidalanmaьa uyьunlaшmышды. Dюrdbarmaqlы юn, цчbarmaqlы arxa ятрафлары qыsa, бeyнi чox kiчik иди. Aчыq yerlяrdя, sу hюvzяlяri yaxыnlыьыnda yaшaмышдыр.

  Бронтотери (Brontotherium).


  BRONTOTERİ

  BRONTOTÉRИ (Brontotherium) – brontoteriкимиляр фясилясиндян nяsli kяsilmiш tяkdыrnaqlыlar cinsi. 10-a yaxыn nюvц olмушдур. Шimali Amerikanыn Цст Еosen чюkцntцlяrindяn mяlumdur. Иri kяrgяdana охшайырды. Uz. 5 m-ядяк, cidov hцnd. 2,4 m-ядяк, кцтляси 4,5 t-a qяdяr vя bir cцt iri burun buynuzlarы (erkяklяrdя daha ири) olмушдур. Azы diшlяri alчaq kюklц, geniш vя yastы, qabarыq-йувалы, yumшaq bitkilяrlя qidalanmaьa uyьunlaшmышды. Dюrdbarmaqlы юn, цчbarmaqlы arxa ятрафлары qыsa, бeyнi чox kiчik иди. Aчыq yerlяrdя, sу hюvzяlяri yaxыnlыьыnda yaшaмышдыр.

  Бронтотери (Brontotherium).