Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BROŞÜR

  БРОШЦР (фр. броъщуре, броъщер – тикмяк сюзцндян) – кичикщяъмли чап ясяри (бейнялхалг практикада 5–48 сящифя); мятбуатда кцтляви тяблиьат васитяляриндян бири. Гязет вя журналлардан яввял мейдана эяляряк, ясасян, актуал сийаси мювзулары ящатя едирди. Реформасийа, Инэилтяря буржуа ингилабы (17 яср) вя Бюйцк Франса ингилабы (18 ясрин сону) дюврцндя хцсуси ящямиййят кясб етмишди. Чапчылыг техникасынын тякмилляшдирилмяси иля иътимаи-сийаси, сосиал-игтисади, елми-кцтляви вя с. мювзуларда Б.-ляр бюйцк тиражларла няшр едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BROŞÜR

  БРОШЦР (фр. броъщуре, броъщер – тикмяк сюзцндян) – кичикщяъмли чап ясяри (бейнялхалг практикада 5–48 сящифя); мятбуатда кцтляви тяблиьат васитяляриндян бири. Гязет вя журналлардан яввял мейдана эяляряк, ясасян, актуал сийаси мювзулары ящатя едирди. Реформасийа, Инэилтяря буржуа ингилабы (17 яср) вя Бюйцк Франса ингилабы (18 ясрин сону) дюврцндя хцсуси ящямиййят кясб етмишди. Чапчылыг техникасынын тякмилляшдирилмяси иля иътимаи-сийаси, сосиал-игтисади, елми-кцтляви вя с. мювзуларда Б.-ляр бюйцк тиражларла няшр едилир.

  BROŞÜR

  БРОШЦР (фр. броъщуре, броъщер – тикмяк сюзцндян) – кичикщяъмли чап ясяри (бейнялхалг практикада 5–48 сящифя); мятбуатда кцтляви тяблиьат васитяляриндян бири. Гязет вя журналлардан яввял мейдана эяляряк, ясасян, актуал сийаси мювзулары ящатя едирди. Реформасийа, Инэилтяря буржуа ингилабы (17 яср) вя Бюйцк Франса ингилабы (18 ясрин сону) дюврцндя хцсуси ящямиййят кясб етмишди. Чапчылыг техникасынын тякмилляшдирилмяси иля иътимаи-сийаси, сосиал-игтисади, елми-кцтляви вя с. мювзуларда Б.-ляр бюйцк тиражларла няшр едилир.