Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BROVARİ 

  БРОВАРÍ – Украйнанын шм.-ында, Кийев вил.-ндя шящяр. Ящ. 102,0 мин (2012). Днепрйаны овалыьын ъ.-г.-индя йерляшир. Д.й. ст.
     Украйна вя Беларус халгларыынын азадлыг мцщарибяси (1648–54) дюврцндя Кийев полку бюлцйцйнцн йерляшдийи гяс. иди. Москва–Кийев йолунун цстцндя тиъарят вя сяняткарлыг мяркязи кими формалашмышдыр. 1868 илдя Кийев–Курск д.й. Б.-дан кечмишдир. 1937 илдян Кийев вил.-нин район мяркязи олмушдур. 1941–43 иллярдя алман гошунлары тяряфиндян ишьал едилмишдир. 1956 илдян шящяр статусуну алмышдыр. Овунту металлурэийасы, тиъарят аваданлыьы машынгайырмасы, тикинти конструксийалары, пластик кцтля, шин тямири з-длары; мебел ф-ки, сцд з-ду фяалиййят эюстярир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BROVARİ 

  БРОВАРÍ – Украйнанын шм.-ында, Кийев вил.-ндя шящяр. Ящ. 102,0 мин (2012). Днепрйаны овалыьын ъ.-г.-индя йерляшир. Д.й. ст.
     Украйна вя Беларус халгларыынын азадлыг мцщарибяси (1648–54) дюврцндя Кийев полку бюлцйцйнцн йерляшдийи гяс. иди. Москва–Кийев йолунун цстцндя тиъарят вя сяняткарлыг мяркязи кими формалашмышдыр. 1868 илдя Кийев–Курск д.й. Б.-дан кечмишдир. 1937 илдян Кийев вил.-нин район мяркязи олмушдур. 1941–43 иллярдя алман гошунлары тяряфиндян ишьал едилмишдир. 1956 илдян шящяр статусуну алмышдыр. Овунту металлурэийасы, тиъарят аваданлыьы машынгайырмасы, тикинти конструксийалары, пластик кцтля, шин тямири з-длары; мебел ф-ки, сцд з-ду фяалиййят эюстярир.

  BROVARİ 

  БРОВАРÍ – Украйнанын шм.-ында, Кийев вил.-ндя шящяр. Ящ. 102,0 мин (2012). Днепрйаны овалыьын ъ.-г.-индя йерляшир. Д.й. ст.
     Украйна вя Беларус халгларыынын азадлыг мцщарибяси (1648–54) дюврцндя Кийев полку бюлцйцйнцн йерляшдийи гяс. иди. Москва–Кийев йолунун цстцндя тиъарят вя сяняткарлыг мяркязи кими формалашмышдыр. 1868 илдя Кийев–Курск д.й. Б.-дан кечмишдир. 1937 илдян Кийев вил.-нин район мяркязи олмушдур. 1941–43 иллярдя алман гошунлары тяряфиндян ишьал едилмишдир. 1956 илдян шящяр статусуну алмышдыр. Овунту металлурэийасы, тиъарят аваданлыьы машынгайырмасы, тикинти конструксийалары, пластик кцтля, шин тямири з-длары; мебел ф-ки, сцд з-ду фяалиййят эюстярир.