Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BURDİQAL MƏRTƏBƏSİ


  БУРДИГÁЛ МЯРТЯБЯСИ [Гядим Рома шящяри Бурдигаланын (Франсада индики Бордо ш.) адындан] – Миосенин ашаьыдан икинъи мяртябяси. 1892 илдя Фран-
  санын ъ.-унда франсыз эеологу Ш. Депере мцяййян етмишдир. Сяъиййяви фаунасы молйусклардыр: Ъардиум ъинэулатум Эолд- фусс., Пеътунъулус десщайеси Майер вя с. Б.м. Авропада биринъи Аралыг дянизи мяртябясиня мцвафигдир. Чюкцнтцляри Крым-Гафгаз сащясиндя, Австрийа вя Маъарыстанда да вар. Азярб.-да о, Цст Майкопун йухары щиссясиня мцвафиг щесаб едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BURDİQAL MƏRTƏBƏSİ


  БУРДИГÁЛ МЯРТЯБЯСИ [Гядим Рома шящяри Бурдигаланын (Франсада индики Бордо ш.) адындан] – Миосенин ашаьыдан икинъи мяртябяси. 1892 илдя Фран-
  санын ъ.-унда франсыз эеологу Ш. Депере мцяййян етмишдир. Сяъиййяви фаунасы молйусклардыр: Ъардиум ъинэулатум Эолд- фусс., Пеътунъулус десщайеси Майер вя с. Б.м. Авропада биринъи Аралыг дянизи мяртябясиня мцвафигдир. Чюкцнтцляри Крым-Гафгаз сащясиндя, Австрийа вя Маъарыстанда да вар. Азярб.-да о, Цст Майкопун йухары щиссясиня мцвафиг щесаб едилир.

  BURDİQAL MƏRTƏBƏSİ


  БУРДИГÁЛ МЯРТЯБЯСИ [Гядим Рома шящяри Бурдигаланын (Франсада индики Бордо ш.) адындан] – Миосенин ашаьыдан икинъи мяртябяси. 1892 илдя Фран-
  санын ъ.-унда франсыз эеологу Ш. Депере мцяййян етмишдир. Сяъиййяви фаунасы молйусклардыр: Ъардиум ъинэулатум Эолд- фусс., Пеътунъулус десщайеси Майер вя с. Б.м. Авропада биринъи Аралыг дянизи мяртябясиня мцвафигдир. Чюкцнтцляри Крым-Гафгаз сащясиндя, Австрийа вя Маъарыстанда да вар. Азярб.-да о, Цст Майкопун йухары щиссясиня мцвафиг щесаб едилир.