Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BURDUR


  БУРДУР – Тцркийянин Аь дяниз (Aralыг дянизи) бюлэясиндя ил. Сащ. 6,9 мин км2. Ящ. 257,2 мин (2013). Инз. м. Бурдур ш.- дир. Б., ясасян, даьлыг яразидя йерляшир (щцнд. 2328 м). Зянэин хром йатаглары вар. Aralыq dяnizi iqlimi sяciyyяvidir. Йайы исти (24°Ъ), гышы сойугдур (1,6°Ъ). Йаьынтынын иллик мигдары 500 мм-ядякдир. Мцщцм чайы Ерен, ян бюйцк эюлц Бурдурдур. Карст мяншяли кичик эюлляр дя вар. Якинчилик (ясасян, тахыл) вя щейвандарлыг (даварчылыг) инкишаф етмишдир. Шякяр чуьундуру, тцтцн, ъиря, йерфыстыьы, цзцм вя гызылэцл дя беъярилир. Сянайесини к.т. машынгайырмасы (трактор), йейинти (шякяр, ят, сцд комбинатлары, ун ф-кляри) мцяссисяляри тяшкил едир; кустар сяняткарлыг (халчачылыг, дяричилик, мисэярлик) инкишаф етмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BURDUR


  БУРДУР – Тцркийянин Аь дяниз (Aralыг дянизи) бюлэясиндя ил. Сащ. 6,9 мин км2. Ящ. 257,2 мин (2013). Инз. м. Бурдур ш.- дир. Б., ясасян, даьлыг яразидя йерляшир (щцнд. 2328 м). Зянэин хром йатаглары вар. Aralыq dяnizi iqlimi sяciyyяvidir. Йайы исти (24°Ъ), гышы сойугдур (1,6°Ъ). Йаьынтынын иллик мигдары 500 мм-ядякдир. Мцщцм чайы Ерен, ян бюйцк эюлц Бурдурдур. Карст мяншяли кичик эюлляр дя вар. Якинчилик (ясасян, тахыл) вя щейвандарлыг (даварчылыг) инкишаф етмишдир. Шякяр чуьундуру, тцтцн, ъиря, йерфыстыьы, цзцм вя гызылэцл дя беъярилир. Сянайесини к.т. машынгайырмасы (трактор), йейинти (шякяр, ят, сцд комбинатлары, ун ф-кляри) мцяссисяляри тяшкил едир; кустар сяняткарлыг (халчачылыг, дяричилик, мисэярлик) инкишаф етмишдир.

  BURDUR


  БУРДУР – Тцркийянин Аь дяниз (Aralыг дянизи) бюлэясиндя ил. Сащ. 6,9 мин км2. Ящ. 257,2 мин (2013). Инз. м. Бурдур ш.- дир. Б., ясасян, даьлыг яразидя йерляшир (щцнд. 2328 м). Зянэин хром йатаглары вар. Aralыq dяnizi iqlimi sяciyyяvidir. Йайы исти (24°Ъ), гышы сойугдур (1,6°Ъ). Йаьынтынын иллик мигдары 500 мм-ядякдир. Мцщцм чайы Ерен, ян бюйцк эюлц Бурдурдур. Карст мяншяли кичик эюлляр дя вар. Якинчилик (ясасян, тахыл) вя щейвандарлыг (даварчылыг) инкишаф етмишдир. Шякяр чуьундуру, тцтцн, ъиря, йерфыстыьы, цзцм вя гызылэцл дя беъярилир. Сянайесини к.т. машынгайырмасы (трактор), йейинти (шякяр, ят, сцд комбинатлары, ун ф-кляри) мцяссисяляри тяшкил едир; кустар сяняткарлыг (халчачылыг, дяричилик, мисэярлик) инкишаф етмишдир.