Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BRUGİOZ

  БРУЭИÓЗ (Бруэиа +… оз) – Бруэиа малайи сапаохшар нематодларынын инсан вя бязи меймун нювляриндя тюрятдийи паразитар хястялик. Хястялийин кечириъиси аьъаганадлардыр. Б. Чин, Индонезийа, Малайзийа вя Ъянуб-Шярги Асийанын диэяр юлкяляриндя йайылмышдыр. Кяскин башланмасы, гыздырма, фил хястялийиня сябяб олан лимфостаз (чох вахт йухары ятрафларда), еозинофилийалы зяиф лейкоситоз иля сяъиййялянир. Паразитоложи диагностика цсулларына ганын мцайиняси дахил едилир. Провокасийа мягсядиля диетилкарбамазинли тест вя с. истифадя олунур. М ц а л и ъ я с и: диетил-карбамазин, антищистамин препаратлары, кортикостероидляр, ятрафларын еластик бинтля сарынмасы, филлик, щидроселе инкишаф етдикдя ъярращи мцалиъя.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BRUGİOZ

  БРУЭИÓЗ (Бруэиа +… оз) – Бруэиа малайи сапаохшар нематодларынын инсан вя бязи меймун нювляриндя тюрятдийи паразитар хястялик. Хястялийин кечириъиси аьъаганадлардыр. Б. Чин, Индонезийа, Малайзийа вя Ъянуб-Шярги Асийанын диэяр юлкяляриндя йайылмышдыр. Кяскин башланмасы, гыздырма, фил хястялийиня сябяб олан лимфостаз (чох вахт йухары ятрафларда), еозинофилийалы зяиф лейкоситоз иля сяъиййялянир. Паразитоложи диагностика цсулларына ганын мцайиняси дахил едилир. Провокасийа мягсядиля диетилкарбамазинли тест вя с. истифадя олунур. М ц а л и ъ я с и: диетил-карбамазин, антищистамин препаратлары, кортикостероидляр, ятрафларын еластик бинтля сарынмасы, филлик, щидроселе инкишаф етдикдя ъярращи мцалиъя.

  BRUGİOZ

  БРУЭИÓЗ (Бруэиа +… оз) – Бруэиа малайи сапаохшар нематодларынын инсан вя бязи меймун нювляриндя тюрятдийи паразитар хястялик. Хястялийин кечириъиси аьъаганадлардыр. Б. Чин, Индонезийа, Малайзийа вя Ъянуб-Шярги Асийанын диэяр юлкяляриндя йайылмышдыр. Кяскин башланмасы, гыздырма, фил хястялийиня сябяб олан лимфостаз (чох вахт йухары ятрафларда), еозинофилийалы зяиф лейкоситоз иля сяъиййялянир. Паразитоложи диагностика цсулларына ганын мцайиняси дахил едилир. Провокасийа мягсядиля диетилкарбамазинли тест вя с. истифадя олунур. М ц а л и ъ я с и: диетил-карбамазин, антищистамин препаратлары, кортикостероидляр, ятрафларын еластик бинтля сарынмасы, филлик, щидроселе инкишаф етдикдя ъярращи мцалиъя.