Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BRUK Alan Frensis

  БРУК (виконт Аланбрук Брукборо) (Брооке; висъоунт Аланброоке оф Броо- кебороуэщ) Алан Френсис (23.7.1883, Франса, Банйер-де-Бигор – 17.6.1963, Щемпшир графлыьы, Щартли-Уитни) – Британийа фелдмаршалы. Биринъи дцнйа мцща рибяси илляриндя Франсадакы Британийа експедисийа гцввяляринин артиллерийа забити, 1935 илдян Британийа ордусунун артиллерийа эен.-инспектору, 1937 илдян танк дивизийасынын командири, 1939 илин сентйабрындан Франсадакы Британийа експедисийа гцввяляри 2-ъи корпусунун команданы, 1940 илин ийулундан метрополийа гошунларынын баш команданы олмушдур. 1941 илин декабрындан империйа баш гярарэащынын ряиси олан Б. Икинъи дцнйа мцщарибясинин сонунадяк Британийа силащлы гцввяляринин ямялиййатларына рящбярлик етмишдир. 1944 илин йанварында Б.-а фелдмаршал рцтбяси, 1946 илдя ися виконт титулу верилмишдир. 1946 илдя истефайа чыхмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BRUK Alan Frensis

  БРУК (виконт Аланбрук Брукборо) (Брооке; висъоунт Аланброоке оф Броо- кебороуэщ) Алан Френсис (23.7.1883, Франса, Банйер-де-Бигор – 17.6.1963, Щемпшир графлыьы, Щартли-Уитни) – Британийа фелдмаршалы. Биринъи дцнйа мцща рибяси илляриндя Франсадакы Британийа експедисийа гцввяляринин артиллерийа забити, 1935 илдян Британийа ордусунун артиллерийа эен.-инспектору, 1937 илдян танк дивизийасынын командири, 1939 илин сентйабрындан Франсадакы Британийа експедисийа гцввяляри 2-ъи корпусунун команданы, 1940 илин ийулундан метрополийа гошунларынын баш команданы олмушдур. 1941 илин декабрындан империйа баш гярарэащынын ряиси олан Б. Икинъи дцнйа мцщарибясинин сонунадяк Британийа силащлы гцввяляринин ямялиййатларына рящбярлик етмишдир. 1944 илин йанварында Б.-а фелдмаршал рцтбяси, 1946 илдя ися виконт титулу верилмишдир. 1946 илдя истефайа чыхмышдыр.

  BRUK Alan Frensis

  БРУК (виконт Аланбрук Брукборо) (Брооке; висъоунт Аланброоке оф Броо- кебороуэщ) Алан Френсис (23.7.1883, Франса, Банйер-де-Бигор – 17.6.1963, Щемпшир графлыьы, Щартли-Уитни) – Британийа фелдмаршалы. Биринъи дцнйа мцща рибяси илляриндя Франсадакы Британийа експедисийа гцввяляринин артиллерийа забити, 1935 илдян Британийа ордусунун артиллерийа эен.-инспектору, 1937 илдян танк дивизийасынын командири, 1939 илин сентйабрындан Франсадакы Британийа експедисийа гцввяляри 2-ъи корпусунун команданы, 1940 илин ийулундан метрополийа гошунларынын баш команданы олмушдур. 1941 илин декабрындан империйа баш гярарэащынын ряиси олан Б. Икинъи дцнйа мцщарибясинин сонунадяк Британийа силащлы гцввяляринин ямялиййатларына рящбярлик етмишдир. 1944 илин йанварында Б.-а фелдмаршал рцтбяси, 1946 илдя ися виконт титулу верилмишдир. 1946 илдя истефайа чыхмышдыр.