Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BRUKİT

  БРУКИТ [инэ. минералогу Щ.Ъ. Брукун, Щ.Ж. Брооке (1771–1857) шяряфиня адландырылмышдыр] – минерал–ТиО2. Бязян дямир вя ниобиумла гарышмыш олур. Ромб сингонийасында кристаллашыр. Ясасян сцтунвары, надир щалларда призматик кристаллар ямяля эятирир. Рянэи сарымтыл-гонурдан гырмызымтыл-гонурадяк дяйишир. Алмаз, йахуд метал парылтылыдыр. Сяртлийи 5,5–6, сыхлыьы 3900–4200 кг/м3. Кристалларына РФ (Урал), Исвечря, Франса, Австрийа, АБШ-да гызыллы сяпинтилярдя вя Алп типи дамарларда раст эялинир.

  Брукит.


Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BRUKİT

  БРУКИТ [инэ. минералогу Щ.Ъ. Брукун, Щ.Ж. Брооке (1771–1857) шяряфиня адландырылмышдыр] – минерал–ТиО2. Бязян дямир вя ниобиумла гарышмыш олур. Ромб сингонийасында кристаллашыр. Ясасян сцтунвары, надир щалларда призматик кристаллар ямяля эятирир. Рянэи сарымтыл-гонурдан гырмызымтыл-гонурадяк дяйишир. Алмаз, йахуд метал парылтылыдыр. Сяртлийи 5,5–6, сыхлыьы 3900–4200 кг/м3. Кристалларына РФ (Урал), Исвечря, Франса, Австрийа, АБШ-да гызыллы сяпинтилярдя вя Алп типи дамарларда раст эялинир.

  Брукит.


  BRUKİT

  БРУКИТ [инэ. минералогу Щ.Ъ. Брукун, Щ.Ж. Брооке (1771–1857) шяряфиня адландырылмышдыр] – минерал–ТиО2. Бязян дямир вя ниобиумла гарышмыш олур. Ромб сингонийасында кристаллашыр. Ясасян сцтунвары, надир щалларда призматик кристаллар ямяля эятирир. Рянэи сарымтыл-гонурдан гырмызымтыл-гонурадяк дяйишир. Алмаз, йахуд метал парылтылыдыр. Сяртлийи 5,5–6, сыхлыьы 3900–4200 кг/м3. Кристалларына РФ (Урал), Исвечря, Франса, Австрийа, АБШ-да гызыллы сяпинтилярдя вя Алп типи дамарларда раст эялинир.

  Брукит.