Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BRUT

  БРУТ – Шимали Осетийанын Саьсащил р-нунда – Аланийада (РФ) 2 ясрин 2-ъи йарысы – 5 ясря вя 6 ясрин 3-ъц рцбц – 7 ясрин яввялляриня аид шящяр йери вя гябиристанлыг. С.С. Кусайева (1956), М.П. Абрамова (1969), Й.Й. Антипина вя А.О. Наглер (1988), Т.А. Габуйев (1989–90, 2004), Т.А. Габуйев вя В.Й. Малашев (2002–03) тяряфиндян тядгиг едилмишдир. Юлцляр Т-шякилли курганалты вя торпаг катакомбаларда дяфн олунмушдур. Аланларын Гафгаздакы мяркязляриндян бири олан Б. щунларын дюврцндя дя (5 ясрин 1-ъи йарысы) ящямиййятини сахламышды. Аланларын Гярби Тцрк хаганлыьынын сийаси системиня дахил олдуьуну тясдиг едян 6 ясрин сон рцбцня – 7 ясрин яввялляриня аид гябирляр дя вар.

  Брут гябиристанлыьындан тапылмыш гызыл хянъяр. 5 яср.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BRUT

  БРУТ – Шимали Осетийанын Саьсащил р-нунда – Аланийада (РФ) 2 ясрин 2-ъи йарысы – 5 ясря вя 6 ясрин 3-ъц рцбц – 7 ясрин яввялляриня аид шящяр йери вя гябиристанлыг. С.С. Кусайева (1956), М.П. Абрамова (1969), Й.Й. Антипина вя А.О. Наглер (1988), Т.А. Габуйев (1989–90, 2004), Т.А. Габуйев вя В.Й. Малашев (2002–03) тяряфиндян тядгиг едилмишдир. Юлцляр Т-шякилли курганалты вя торпаг катакомбаларда дяфн олунмушдур. Аланларын Гафгаздакы мяркязляриндян бири олан Б. щунларын дюврцндя дя (5 ясрин 1-ъи йарысы) ящямиййятини сахламышды. Аланларын Гярби Тцрк хаганлыьынын сийаси системиня дахил олдуьуну тясдиг едян 6 ясрин сон рцбцня – 7 ясрин яввялляриня аид гябирляр дя вар.

  Брут гябиристанлыьындан тапылмыш гызыл хянъяр. 5 яср.

  BRUT

  БРУТ – Шимали Осетийанын Саьсащил р-нунда – Аланийада (РФ) 2 ясрин 2-ъи йарысы – 5 ясря вя 6 ясрин 3-ъц рцбц – 7 ясрин яввялляриня аид шящяр йери вя гябиристанлыг. С.С. Кусайева (1956), М.П. Абрамова (1969), Й.Й. Антипина вя А.О. Наглер (1988), Т.А. Габуйев (1989–90, 2004), Т.А. Габуйев вя В.Й. Малашев (2002–03) тяряфиндян тядгиг едилмишдир. Юлцляр Т-шякилли курганалты вя торпаг катакомбаларда дяфн олунмушдур. Аланларын Гафгаздакы мяркязляриндян бири олан Б. щунларын дюврцндя дя (5 ясрин 1-ъи йарысы) ящямиййятини сахламышды. Аланларын Гярби Тцрк хаганлыьынын сийаси системиня дахил олдуьуну тясдиг едян 6 ясрин сон рцбцня – 7 ясрин яввялляриня аид гябирляр дя вар.

  Брут гябиристанлыьындан тапылмыш гызыл хянъяр. 5 яср.