Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BABAYEV Murad


  БАБАЙЕВ Мурад Кючяри оьлу (10.12.1950, Ъябрайыл р-нунун Шцкцрбяйли к. – 6.1.2013, Бакы) – Азярб. ядлиййя ишчиси (3-ъц дяряъяли ядлиййя мцшавири), ядлиййя эен.-м. (1988). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1973). Щямин илдян респ.- нын прокурорлуг органларында мцхтялиф вязифялярдя ишлямяйя башламыш, о ъцмлядян Азярб. Респ. Баш прокурорунун биринъи мцавини (1987–91), Азярб. Респ.- нын Баш прокурору (1991–92), Бакы ш. няглиййат прокурору (1993–2000) олмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BABAYEV Murad


  БАБАЙЕВ Мурад Кючяри оьлу (10.12.1950, Ъябрайыл р-нунун Шцкцрбяйли к. – 6.1.2013, Бакы) – Азярб. ядлиййя ишчиси (3-ъц дяряъяли ядлиййя мцшавири), ядлиййя эен.-м. (1988). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1973). Щямин илдян респ.- нын прокурорлуг органларында мцхтялиф вязифялярдя ишлямяйя башламыш, о ъцмлядян Азярб. Респ. Баш прокурорунун биринъи мцавини (1987–91), Азярб. Респ.- нын Баш прокурору (1991–92), Бакы ш. няглиййат прокурору (1993–2000) олмушдур.

  BABAYEV Murad


  БАБАЙЕВ Мурад Кючяри оьлу (10.12.1950, Ъябрайыл р-нунун Шцкцрбяйли к. – 6.1.2013, Бакы) – Азярб. ядлиййя ишчиси (3-ъц дяряъяли ядлиййя мцшавири), ядлиййя эен.-м. (1988). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1973). Щямин илдян респ.- нын прокурорлуг органларында мцхтялиф вязифялярдя ишлямяйя башламыш, о ъцмлядян Азярб. Респ. Баш прокурорунун биринъи мцавини (1987–91), Азярб. Респ.- нын Баш прокурору (1991–92), Бакы ш. няглиййат прокурору (1993–2000) олмушдур.