Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AVOQADRO QANUNU

  АВОГÁДРО  ГАНУНУ –   идеал  газларын ясас ганунларындан бири; ейни темп-р вя  тязйигдя мцхтялиф газларын бярабяр щяъмляриндя ейни сайда молекулун олмасы  1811  илдя  А.  Авогадро  тяряфиндян кяшф едилмишдир. А.г.-ндан бу нятиъяляр чыхыр: 1) истянилян идеал газын 1 молу верилмиш темп-р вя тязйигдя сабит щяъмя маликдир; нормал шяраитдя (101305 Па тязйиг вя 273,15 К темп-р) бу щяъм 22,413999 (39).10–3 м3-дир; 2) верилмиш тязйиг вя темп-рда ики идеал газын сыхлыьы онларын молекул кцтляляри иля дцз мцтянасибдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AVOQADRO QANUNU

  АВОГÁДРО  ГАНУНУ –   идеал  газларын ясас ганунларындан бири; ейни темп-р вя  тязйигдя мцхтялиф газларын бярабяр щяъмляриндя ейни сайда молекулун олмасы  1811  илдя  А.  Авогадро  тяряфиндян кяшф едилмишдир. А.г.-ндан бу нятиъяляр чыхыр: 1) истянилян идеал газын 1 молу верилмиш темп-р вя тязйигдя сабит щяъмя маликдир; нормал шяраитдя (101305 Па тязйиг вя 273,15 К темп-р) бу щяъм 22,413999 (39).10–3 м3-дир; 2) верилмиш тязйиг вя темп-рда ики идеал газын сыхлыьы онларын молекул кцтляляри иля дцз мцтянасибдир.

  AVOQADRO QANUNU

  АВОГÁДРО  ГАНУНУ –   идеал  газларын ясас ганунларындан бири; ейни темп-р вя  тязйигдя мцхтялиф газларын бярабяр щяъмляриндя ейни сайда молекулун олмасы  1811  илдя  А.  Авогадро  тяряфиндян кяшф едилмишдир. А.г.-ндан бу нятиъяляр чыхыр: 1) истянилян идеал газын 1 молу верилмиш темп-р вя тязйигдя сабит щяъмя маликдир; нормал шяраитдя (101305 Па тязйиг вя 273,15 К темп-р) бу щяъм 22,413999 (39).10–3 м3-дир; 2) верилмиш тязйиг вя темп-рда ики идеал газын сыхлыьы онларын молекул кцтляляри иля дцз мцтянасибдир.